K Operačnému programu Kvalita životného prostredia sa môžete vyjadriť do 2. apríla

Operačný program Kvalita životného prostredia na obdobie 2014 – 2020 je do 2. apríla v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Program má 5 prioritných osí:

   1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

   2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

   3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnenými zmenou klímy

   4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo

   5. Technická pomoc

    

   Os 1, investičná priorita 1 so špecifickým cieľom zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a za účelom plnenia požiadaviek environmentálneho acquis bude naplnený prostredníctvom štyroch aktivít:

     A. Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov

     B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

     C. Príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných odpadov

     D. Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve

      

     Celý návrh OP KŽP.

     Všetky pripomienky nájdete aj na stránke naturpack.sk v časti legislatíva ďalej pripomienkové konania po ukončení MPK.

     25.3.2014

     Ďalšie články