Komisia skúma, či rakúska ARA potláča konkurenciu

Európska komisia začala formálne protimonopolné konanie z dôvodu obáv, že rakúska spoločnosť ARA môže brániť svojim konkurentom vstúpiť alebo rozšíriť svoju pozíciu na trhu, týkajúceho sa zhodnocovania obalov z domácností a priemyslu. Toto konanie môže byť v rozpore so Zmluvou o EÚ, ktorá tieto praktiky zakazuje (§ 102). Komisia to uviedla vo svojej tlačovej správe minulý piatok.

Začatie formálneho konania ešte neznamená, že Komisia už má dôkaz protiprávneho konania, ale len to, že sa prípadom bude prioritne zaoberať.

Dotknutý trh zahŕňa organizáciu zberu, triedenia a recyklácie odpadov z obalov vrátane papiera, plastov a iných materiálov. ARA je vedúcou rakúskou spoločnosťou medzi servisnými organizáciami, ktoré sú platené producentmi tovarov zabalených v obaloch, k tomu, aby za nich zabezpečili povinnosti zberu a recyklácie odpadov z obalov, ktoré produkujú.

Vyšetrovanie sa zameria na to, či ARA môže zneužívať dominantné postavenie na trhu, najmä tým, že bráni prístupu do svojej infraštruktúry zberu, bez čoho nie je možné konkurovať na trhu. ARA má taktiež vytvárať tlak na zákazníkov a poskytovateľov služieb, aby neuzatvárali zmluvy s konkurentmi ARA. Takéto konanie (ak by sa preukázalo) spôsobuje totiž vyššie náklady na nakladanie s odpadmi a následne vyššíe ceny pre balený tovar.

Na ukončenie vyšetrovania protisúťažných praktík neexistuje žiadna zákonná lehota. Ich dĺžka závisí na mnohých faktoroch, vrátane zložitosti každého prípadu, ďalej do akej miery dotknuté podniky spolupracovali s Komisiou, ako aj od uplatnenia práva na obhajobu. Komisia už vykonala inšpekcie v priestoroch ARA v Rakúsku, v roku 2010.

Zdroj: www.odpady-portal.sk

19.7.2011

 

Ďalšie články