Kontroly SIŽP v oblasti odpadového hospodárstva v roku 2013

Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala v uplynulom roku 3 179 kontrol. Z toho odbor inšpekcie odpadového hospodárstva vykonal kontrolu v 615 subjektoch a v 250tich prípadoch uložil pokuty celkovo vo výške 137 690€.

Zameranie kontrol sa dá rozdeliť podľa kategórií na:

Kontrola pôvodcov a držiteľov odpadov

Najčastejšie zistenými porušeniami pri týchto kontrolách bolo napríklad:

  • nezaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadov podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch,
  • nevedenie a neuchovávanie evidencie odpadov podľa § 19 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch,
  • neohlasovanie údajov z evidencie podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch,
  • neodovzdávanie odpadu osobe oprávnenej podľa zákona o odpadoch podľa § 19 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.

Kontrola výrobcov a dovozcov vybraných komodít napr. výrobcovia výrobkov z viacvrstvových kombinovaných materiálov, plastov, papiera, skla, kovových obalov a dovozcovia výrobkov balených v týchto materiáloch.

Medzi najčastejšie zistené porušenia pri takto zameraných kontrolách patrilo:

  • neohlasovanie ustanovených údajov z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

Kontrola nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom zamerané na  nakladanie s elektrozariadeniami u výrobcov elektrozariadení a distribútorov elektrozariadení, ako aj na nakladanie s elektroodpadmi u spracovateľov elektroodpadu. V kolektívnych organizáciách sa  zisťovalo, ako zabezpečujú kolektívne plnenie povinností výrobcov elektrozariadení. Kontroly spracovateľov elektroodpadu a kolektívnych organizácií sa vykonávali na požiadanie MŽP SR v rozsahu podľa požiadavky.

Najčastejšie porušenia pri týchto kontrolách:

  • nezaregistrovanie sa na obvodnom úrade životného prostredia (distribútor, ktorý vykonáva spätný odber elektroodpadu) podľa § 15 ods. 1 zákona o odpadoch,
  • neplnenie evidenčných a ohlasovacích povinností (výrobca elektrozariadení) v súlade s § 54b ods. 1 písm. p) zákona o odpadoch,
  • neplnenie evidenčných, ohlasovacích povinností, nezabezpečenie spoločných povinností výrobcov, ako aj neohlasovanie zmien (kolektívna organizácia) v súlade s § 54ga ods. 6 písm. b), c) a d) zákona o odpadoch.

Kontrola povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch, predovšetkým u povinných osôb vo vzťahu k registrácii, vedeniu evidencie a ohlasovaniu ustanovených údajov, zabezpečeniu zberu, zhodnocovania a recyklácie v rozsahu záväzných limitov a k programu prevencie.

Najčastejšie porušenia pri týchto kontrolách:

  • nesplnenie zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov v rozsahu záväzných limitov podľa § 7ods. 1 zákona o obaloch,
  • nesplnenie evidenčných a ohlasovacích povinností povinných osôb zákonom predpísaným spôsobom podľa § 10 ods. 1 písm. a) a § 10 ods. 1 písm. b) zákona o obaloch.

 

NATUR-PACK svojim klientom ponúka bezplatnú aktívnu účasť pri kontrolách v oblasti zákona o obaloch, komodít spoplatnených Recyklačným fondom a elektrozariadení. V takom prípade je nás nutné obratom, po ohlásení kontroly kontaktovať a dohodnúť ďalší postup.

Zdroj: www.sizp.sk

30.7.2014

Ďalšie články