Kontroly SIŽP v oblasti odpadového hospodárstva v roku 2015

Kontroly SIŽP v oblasti odpadového hospodárstva v roku 2015

Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala v uplynulom roku 3 526 kontrol. Z toho odbor inšpekcie odpadového hospodárstva vykonal kontrolu v 676 subjektoch a v 209 tich prípadoch uložil pokuty celkovo vo výške 221 702 €.

Zameranie kontrol sa dá rozdeliť podľa kategórií na:

Kontrola pôvodcov a držiteľov odpadov

V roku 2015 vykonali OIOH celkom 153 kontrol pôvodcov a držiteľov odpadov. Pri kontrolách sa kládol dôraz na kontrolu nakladania s nebezpečným odpadom.

Pri 32 kontrolách boli zistené porušenia povinností, vyplývajúcich zo zákona o odpadoch.

Najčastejšie zistenými porušeniami pri týchto kontrolách bolo napríklad:

  • nevedenie a neuchovávanie evidencie odpadov podľa § 19 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z.,
  • neohlasovanie údajov z evidencie podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z.,
  • neohlasovanie ustanovených údajov z evidencie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podľa § 20 ods. 2 písm. a), b) zákona o odpadoch.

Kontrola výrobcov a dovozcov vybraných komodít napr. výrobcovia výrobkov z viacvrstvových kombinovaných materiálov, plastov, papiera, skla, kovových obalov a dovozcovia výrobkov balených v týchto materiáloch.

Medzi najčastejšie zistené porušenia pri takto zameraných kontrolách patrilo:

  • neohlasovanie ustanovených údajov  štvrťročnej evidencie Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

Kontrola nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom zamerané na  nakladanie s elektrozariadeniami u výrobcov elektrozariadení a distribútorov elektrozariadení, ako aj na nakladanie s elektroodpadmi u spracovateľov elektroodpadu. V kolektívnych organizáciách sa  zisťovalo, ako zabezpečujú kolektívne plnenie povinností výrobcov elektrozariadení. Kontroly spracovateľov elektroodpadu a kolektívnych organizácií sa vykonávali na požiadanie MŽP SR v rozsahu podľa požiadavky.

Najčastejšie porušenia pri týchto kontrolách:

  • nezaregistrovanie sa na okresnom úrade (distribútor, ktorý vykonáva spätný odber elektroodpadu) podľa § 15 ods. 1 zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z.,
  • neplnenie evidenčných a ohlasovacích povinností (výrobca elektrozariadení) v súlade s § 54b ods. 1 písm. p) zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z.,
  • nepožiadanie o zápis do Registra výrobcov (výrobca elektrozariadení) v súlade s § 54b ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch.

Kontrola povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch.

Najčastejšie porušenia pri týchto kontrolách:

  • nesplnenie zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov v rozsahu záväzných limitov podľa § 7ods. 1 zákona o obaloch,
  • nesplnenie evidenčných a ohlasovacích povinností povinných osôb zákonom predpísaným spôsobom podľa § 10 ods. 1 písm. a) a § 10 ods. 1 písm. b) zákona o obaloch.

NATUR-PACK svojim klientom ponúka bezplatnú aktívnu účasť pri kontrolách v oblasti zákona o odpadoch, komodít spoplatnených Recyklačným fondom a elektrozariadení. V takom prípade je nás nutné obratom, po ohlásení kontroly kontaktovať a dohodnúť ďalší postup.


Zdroj: www.sizp.sk

 

25.05.2016

Ďalšie články