Nakladanie so starými elektrozariadeniami má svoje pravidlá

Zber starých elektrospotrebičov a mobilných telefónov v priestoroch škôl, nemocníc, obecných úradov a zoologických záhrad a pod. bez povolenia sú témy, ktorým ministerstvo životného prostredia venuje zvýšenú pozornosť. Na podnet ministra Józsefa Nagya boli oslovené krajské úrady životného prostredia, aby do konca júna zosumarizovali informácie, či zistili vo svojej územnej pôsobnosti takúto činnosť bez povolenia, ako postupovali pri zistení porušenia zákona, prípadne koľko sankcií udelili za jeho nedodržanie. Za porušenie zákona hrozí pokuta takmer 16 600 eur.

V zmysle zákona o odpadoch môžu zber odpadu z elektrozariadení inštitúcie vykonávať len na základe súhlasného stanoviska príslušného obvodného úradu životného prostredia. Inak dochádza k protizákonnému konaniu. Nestrážený kontajnerový zber elektroodpadu je neprípustný najmä z hľadiska ochrany zdravia občanov.

„Takto je systém nastavený a zákon je potrebné dodržiavať. Nakladať s odpadom z elektrozariadení, ktorý je často nebezpečný môžu len organizácie na to oprávnené, s vydanou autorizáciou.Takýchto je momentálne na Slovensku 22,“ povedal minister József Nagy a dodal: „ Napríklad mobily, alebo aj iné elektronické prístroje obsahujú pri likvidácii veľa škodlivých látok a tento odpad je potrebné profesionálne spracovať. Navyše, v mnohých prípadoch možno časti prístrojov recyklovať, čím sa znižuje spotreba ťažby nerastných surovín a zvyšuje sa ochrana životného prostredia.“

Občania majú možnosť zbaviť sa svojich opotrebovaných elektrospotrebičov tromi spôsobmi, a to: odovzdaním starého elektrospotrebiča pri kúpe nového v predajni, odovzdaním elektrospotrebiča v zberných dvoroch obce alebo prostredníctvom mobilných zberov elektroodpadu. Staré elektrospotrebiče nesmú byť odovzdávané do zberných surovín (výkupne kovového odpadu), pokiaľ tie nemajú súhlas na zber elektroodpadov vydaný príslušným obvodným úradom životného prostredia.

Spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení je náročný proces využívajúci technológie pre spätné získavanie druhotných surovín, ktoré sú obsiahnuté v elektrozariadeniach. Register výrobcov elektrozariadení, zoznam kolektívnych organizácií a zoznam autorizovaných zariadení na spracovanie odpadu je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR.

zdroj: www.minzp.sk

22.6.2011

Ďalšie články