NAOZAJ KNIHY NIE SÚ NEOBALOVÝ VÝROBOK? VYHLÁŠKA JE V ROZPORE SO ZÁKONOM

Novela vyhlášky č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyňala k 1.2.2017 tlačené knihy a detské obrázkové knižky spod rozšírenej zodpovednosti výrobcov neobalových výrobkov. Bolo ale právne možné toto vyradenie vykonať?

Stanovisko renomovanej právnickej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. je, že takéto vyňatie nie je legislatívne v poriadku a nie je ani v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

Novela vyhlášky č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyňala k 1.2.2017 tlačené knihy a detské obrázkové knižky spod rozšírenej zodpovednosti výrobcov neobalových výrobkov. Bolo ale právne možné toto vyradenie vykonať?

Stanovisko renomovanej právnickej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. je, že takéto vyňatie nie je legislatívne v poriadku a nie je ani v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

„Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch totiž priamo definuje polygrafické výrobky ako neobalový výrobok, a preto vymazanie tlačených kníh a detských obrázkových knižiek z textu prílohy vyhlášky č. 373/2015, čo je predpis nižšej právnej sily, nemá vplyv na samotnú definíciu v zákone, práve naopak, vyhláška sa touto úpravou dostala do rozporu so zákonom!“

„Keďže zákon je nadradený vyhláške, má zákon právnu prednosť pred textom vyhlášky, a keďže knihy spadajú pod polygrafické výrobky, nie je možné knihy vyňať spod povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcov ich vymazaním z prílohy vyhlášky, nakoľko ich zaradenie pod povinnosť priamo určuje zákon v definícii neobalového výrobku.“

Z vyššie uvedeného dôvodu pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou alebo dovozom kníh, je potrebné naďalej viesť evidenciu o knihách a množstvá uvedené na trh SR hlásiť do výkazu za celý 1.štvrťrok 2017 (čiže množstvá uvedené na trh v januári, februári aj marci 2017), nakoľko zákon o odpadoch je nadradený vykonávacej vyhláške, a teda takéto vyňatie kníh prostredníctvom vyhlášky je neplatné!

Uvedené právne stanovisko bolo doručené Ministerstvu životného prostredia SR so žiadosťou o nápravu na navrátenie znenia vyhlášky č. 373/2015 do stavu spred 1.2.2017, aby bol uvedený rozpor odstránený.

O vývoji vzniknutej situácie Vás budeme informovať.

Tím NATUR-PACK

15.3.2017