NATUR-PACK sa stal organizáciou zodpovednosti výrobcov aj pre batérie a akumulátory!

Dňa 31.5. 2016 prevzali predstavitelia spoločnosti NATUR-PACK rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o udelení autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre batérie a akumulátory. V apríli 2016 získala spoločnosť NATUR-PACK autorizáciu na činnosť OZV pre obaly a neobalové výrobky a začiatkom mája 2016 aj na elektrozariadenia. Získaním poslednej autorizácie zabezpečila spoločnosť NATUR-PACK funkčnosť všetkých svojich kolektívnych systémov – NATURPACK, NATURELEKTRO a NATURBAT.

Pre oblasť batérií a akumulátorov má spoločnosť NATUR-PACK zavedený systém NATURBAT. Ide o funkčný systém, ktorý garantuje výrobcom prenosných batérií a akumulátorov splnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. Ide najmä o zabezpečenie plnenia stanovených limitov recyklácie batérií a akumulátorov, a to prostredníctvom realizácie ich zberu, spätného odberu, prepravy a spracovania u autorizovaných spracovateľov. Ďalej je to plnenie ohlasovacích, evidenčných a ďalších povinností, ktoré výrobcom batérií a akumulátorov vznikajú vo vzťahu k orgánom štátnej správy či samosprávy.

„NATUR-PACK si splnil všetky zákonom stanovené podmienky, vďaka čomu môže ako jedna z mála organizácií zodpovednosti výrobcov pokračovať v komplexnom poskytovaní služieb zabezpečenia zberu a zhodnocovania triedeného odpadu, a to pre odpady z obalov a neobalových výrobkov, odpady z elektrozariadení a odpady z použitých batérií a akumulátorov.“ povedal riaditeľ spoločnosti, Michal Sebíň.

31.5.2016

Ďalšie články