Nová povinnosť pre školy pri školskom zbere (v zmysle § 16a zákona o odpadoch)


Vážení zástupcovia škôl, vážení predstavitelia partnerských samospráv,

školy a školské zariadenia* (ďalej len „školy“) majú od 1.7.2020 v zmysle novej právnej úpravy v predpisoch odpadového hospodárstva nové povinnosti.


ŠKOLY

O akú povinnosť sa jedná?

Škola, ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností (tzv. školský zber), je povinná oznamovať

  • údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu a
  • informácie o nasledujúcom držiteľovi, ktorému boli odovzdané vyzbierané zložky.

(§ 16a ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“)

Zároveň si dovoľujeme zástupcov školy upozorniť, že v súlade s novým § 16a ods. 2 zákona o odpadoch sa na školu vzťahujú vybrané povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1 písm. a) až e) zákona o odpadoch.

Komu škola oznamuje údaje?

Údaje škola oznamuje

  • svojej obci/mestu a
  • organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly (ďalej len OZV), s ktorou má daná  obec/mesto uzatvorený zmluvný vzťah vo veci zabezpečenia nakladania s triedeným zberom.

V akých termínoch škola údaje ohlasuje?

Termín na zasielanie údajov je stanovený najneskôr do konca mesiaca po ukončenom štvrťroku; teda do 30.04. za 1. štvrťrok; do 31.07. za 2. štvrťrok; do 30.10. za 3. štvrťrok a do 31.01. za 4. štvrťrok.

Kedy si prvýkrát plní škola povinnosť?

Účinnosť tejto novej povinnosti v aplikačnej novele zákona o odpadoch (č. 460/2019 Z. z.) je od 01.07.2020. Teda prvýkrát si školy budú plniť svoju povinnosť za 3. štvrťrok 2020 a v termíne do 30.10.2020 (zaslanie obci aj zmluvnej OZV v obci).

*) § 2 písm. x) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kde nájdem bližšie podmienky k školským zberom?

Bližšie podmienky týkajúce sa školských zberov môžete nájsť vo Všeobecne záväzných nariadeniach o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, ktoré podľa § 16a ods. 4 zákona o odpadoch môžu obce a mestá v predmetnom nariadení upraviť.

Zákonné povinnosti k školským zberom sú uvedené v § 16a zákona o odpadoch.

Zákon ani jeho vykonávacie predpisy neustanovujú tlačivo na ohlasovanie požadovaných údajov. NATUR-PACK preto pre Vás pripravil tlačivo, ktoré je možné na toto ohlasovanie použiť. Tlačivo si môžete stiahnuť vo formáte Word TU a vo formáte PDF TU.

Čo v prípade, ak je zriaďovateľom školy obec alebo mesto a škola nemá právnu subjektivitu (nemá vlastné IČO)?

V prípade, že zriaďovateľom školy je obec alebo mesto a škola nemá právnu subjektivitu (nemá vlastné IČO), štvrťročné povinnosti školy sa prenášajú na obec a tá je povinná predmetné údaje štvrťročne reportovať zmluvnej OZV.

Prečo je dôležité oznamovať údaje?

Údaje je dôležité oznamovať z dôvodu, že vyzbierané množstvá vstupujú do:

 • plnenia cieľov zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov,
 • výpočtu úrovne vytriedenia obcí podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení n. p., pričom priznanie množstiev odpadov zo školských zberov započítaných do vzorca pomáha obciam a mestám dosiahnuť vyššiu úroveň triedenia.
   

PARTNERSKÉ SAMOSPRÁVY

Aké údaje, komu a v akých termínoch je potrebné zasielať?

Údaje o produkcii zmesového odpadu a komunálnych odpadov z triedeného zberu obalov a neobalových výrobkov (teda aj zo školských zberov) za predchádzajúci rok nahlasujú obce a mestá nielen zmluvnej OZV, ale už aj MŽP SR v termíne do 28. februára. Nahlasovanie uvedených údajov slúži na výpočet cieľov zberu.

(§ 81 ods. 25 zákona o odpadoch, s účinnosťou od 1.1.2021)

V prípade doplňujúcich otázok sa obráťte, prosím, na nášho regionálneho manažéra pôsobiaceho vo Vašej lokalite.

 

Tím NATUR-PACK