Ohlásenia za obaly a neobalové výrobky sme úspešne podali

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK splnila v zákonnej lehote ohlasovaciu povinnosť za rok 2017, podľa §27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Obsahom ohlásení sú informácie o množstvách obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v SR klientmi OZV NATUR-PACK, ako aj informácie o množstvách odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktorých zozbieranie, zhodnotenie a recykláciu zabezpečila OZV NATUR-PACK.

V roku 2017 sa nám úspešne podarilo posilniť pozíciu lídra na trhu OZV, zákonné povinnosti plníme pre najvyšší počet výrobcov vyhradených výrobkov, celkovo viac ako 7000. V oblasti obalov a neobalových výrobkov poskytujeme služby pre viac ako 63 % klientov všetkých OZV.

 

Ministerstvu životného prostredia SR sme dnes (28.2.2018) doručili:

  • Ohlásenie o obaloch uvedených na trh v Slovenskej republike a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov (v rozsahu podľa §15 vyhlášky č. 366/2015 Z. z.),
  • Ohlásenie o zbere odpadov z obalov (v rozsahu podľa §15 vyhlášky č. 366/2015 Z. z.),
  • Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh v Slovenskej republike a miere zhodnocovania a recyklácie odpadov z neobalových výrobkov (v rozsahu podľa §16 vyhlášky č. 366/2015 Z. z.).

Potvrdenia o splnení uvedených povinností pre jednotlivých klientov budú zaslané elektronickou formou do konca marca.

OZV NATUR-PACK ďakuje všetkým svojim klientom za dôveru prejavenú v roku 2017. Zároveň sa tešíme na ďalšiu spoluprácu, nakoľko tá je základným predpokladom úspešného zabezpečovania recyklácie obalov, prostredníctvom ktorej všetci prispievame k ochrane životného prostredia.

28.2.2018

Ďalšie články