OP KŽP na roky 2014 – 2020 bol schválený

16. apríla bol schválený Operačný program Kvalita životného prostredia na obdobie 2014-2020. Dôraz v programe sa kladie hlavne na znižovanie skládkovania určitých prúdov odpadov, zvyšovanie environmentálneho povedomia a podporu projektov ktoré šetria prírodné zdroje a znižujú zaťaženie prostredia. Potreba podporovať nakladanie s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva je v programe vnímaná ako rozvojová a teda nevyhnutná pre ďalšie napredovanie a dosiahnutie stanovených cieľov.

 

Program má 5 prioritných osí:

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

A. Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov

B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

C. Príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných odpadov

D. Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve

2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnenými zmenou klímy

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo

5. Technická pomoc

 

K programu bolo vznesených 141 pripomienok z toho 75 zásadných. NATUR-PACK sa vyjadril k prioritnej osi 1 s investičnou prioritou so špecifickým cieľom zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a za účelom plnenia požiadaviek environmentálneho acquis.

Všetky vznesené pripomienky nájdete v časti legislatíva - pripomienkové konanie.

 

Súvisiace novinky:

K Operačnému programu Kvalita životného prostredia sa môžete vyjadriť do 2. apríla

 

22.4.2014

Ďalšie články