Parlament schválil zmeny v odpadovom zákone a zdraženie skládkovania

Národná rada SR dňa 17. 10. 2018 schválila dva vládne návrhy zákonov v oblasti odpadovej legislatívy
s účinnosťou od roku 2019, ktoré pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR.

Zákon o odpadoch

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorý so sebou prináša:

  • implementáciu ustanovení nariadenia o recyklácii lodí,
  • úpravu postupov pri riešení nezákonne umiestneného odpadu,
  • zmeny v účelovej finančnej rezerve,
  • zrušenie zmluvnej povinnosti medzi výrobcom obalov, ktorý si plní povinnosti individuálne a príslušným koordinačným centrom,
  • zavedenie cieľov zberu pre triedený zber zložiek komunálnych odpadov – odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obciach a mestách Slovenskej republiky.

Link na novelu zákona č. 79/2015 Z. z. nájdete po kliknutí SEM.

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

Vládny návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde v znení neskorších predpisov. Tento návrh upravuje:

  • poplatkové povinnosti a ich výpočet reflektujúci ciele zberu,
  • ustanovuje Environmentálny fond ako subjekt, ktorému prevádzkovatelia skládok odpadov a prevádzkovatelia odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko, čim sa zároveň mení aj zákon o Environmentálnom fonde.

Link na novelu zákona č. 587/2004 Z. z. nájdete po kliknutí SEM.

O konkrétnych zmenách bude NATUR-PACK informovať po zverejnení schválených návrhov. 

Tím NATUR-PACK

 

18.10.2018