Povinnosť recyklovaného materiálu v plastových obaloch už od budúceho roku

Od 1. 1. 2025 začne platiť ďalšia z povinností pre osobitné výrobky z plastu, konkrétne povinnosť pre nápojové fľaše obsahovať okrem primárnej aj recyklovanú zložku. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na nápojové fľaše vyrobené z PET, ktoré môžu byť na trh SR uvádzané len s obsahom 25 % recyklovaných plastov.

Týka sa to nápojových PET fliaš s objemom najviac 3 litre vrátane ich uzáverov a viečok (s výnimkou fliaš na osobitné lekárske účely).

Výrobca je povinný od 2025 uvádzať na trh SR len nápojové fľaše z PET s obsahom minimálne 25 % recyklovaných plastov z celkového množstva ním uvedených PET nápojových fliaš na území Slovenskej republiky.

O 5 rokov neskôr, t. j. od 1. 1. 2030, začne platiť uvedená povinnosť pre všetky plastové nápojové fľaše, a teda výrobca bude povinný uvádzať na trh SR len plastové nápojové fľaše s obsahom minimálne 30 % recyklovaných plastov z celkového množstva ním uvedených plastových nápojových fliaš na území Slovenskej republiky.

Uvedená povinnosť sa na Slovensku bude týkať hlavne nápojových fliaš, ktoré spadajú pod zálohový systém, a teda sú označené písmenom „Z“. Správca by mal k tejto problematike vydať oboznámenie.

Distribúcia nápojov (do veľkoobchodných a maloobchodných sietí) v rámci územia SR bude možná aj po stanovených dátumoch.

Pozor si ale treba dať pri vývoze do zahraničia, kde tieto povinnosti platia obdobne, nakoľko vychádzajú z EÚ legislatívy, a teda aj keď nápojová fľaša nebude obsahovať symbol „Z“ (lebo ju neuvádzate na trh SR), musí spĺňať predmetné percentá recyklovaného obsahu. Taktiež si pri vývoze do iných krajín EÚ treba dať pozor na plastové fľaše s obsahom mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré na SK pod definíciu nápoja nespadajú, ale v iných krajinách EÚ môžu. Viac sme sa problematike mliečnych výrobkov a ich (ne)zaradeniu pod pojem nápoj venovali TU aj TU.

Správa o obsahu recyklovaných plastov

Povinnosť obsahu recyklovaných plastov nápojových fľašiach je spätá aj s podaním správy o obsahu recyklovaných plastov. Podáva sa ministerstvu do 30. apríla za predchádzajúci kalendárny rok:

  • za zálohované fľaše podáva správu Správca zálohového systému,
  • za nezálohované jednorazové nápojové plastové fľaše podáva správu výrobca, a teda ten, kto uvádza nápoj vo fľaši na slovenský trh.

V rámci EÚ bolo v 2023 prijaté vykonávacie rozhodnutie komisie, ktorým sa stanovujú pravidlá pokiaľ ide o výpočet, overovanie a nahlasovanie údajov o obsahu recyklovaného plastu v jednorazových plastových nápojových fľašiach. Rozhodnutie ustanovuje, že do výpočtu obsahu recyklovaného plastu sa zarátavajú aj uzávery, viečka a etikety vrátane rukávových etikiet (link na konci článku).

Legislatívne pozadie:

Povinnosť recyklovaného obsahu v nápojových fľašiach vychádza zo smernice EPaR (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (tzv. SUP smernica), ktorá bola do slovenskej legislatívy transponovaná do § 75d ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení n. p.

Uvedené ustanovenie uvádza:

(4) Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti F je povinný uvádzať na trh Slovenskej republiky nápojové fľaše

  1. vyrobené z polyetyléntereftalátu (ďalej len „PET nápojové fľaše“) s obsahom minimálne 25 % recyklovaných plastov z celkového množstva ním uvedených PET nápojových fliaš na území Slovenskej republiky (povinnosť od 1. 1. 2025),
  2. s obsahom minimálne 30 % recyklovaných plastov z celkového množstva ním uvedených plastových nápojových fliaš na území Slovenskej republiky (povinnosť od 1. 1. 2030).

(5) Výrobca jednorazového plastového výrobku podáva správu o obsahu recyklovaných plastov podľa odseku 4 ministerstvu najneskôr do 30. apríla za predchádzajúci kalendárny rok. Túto povinnosť, ak ide o výrobcu obalov, ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, plní osoba podľa osobitného predpisu.

Príloha č. 7a časť F obsahuje nasledujúce výrobky:

Nápojové fľaše s objemom najviac tri litre vrátane ich uzáverov a viečok okrem

a) sklenených alebo kovových nápojových fliaš s plastovými uzávermi a viečkami,

b) nápojových fliaš určených a používaných na potraviny na osobitné lekárske účely v tekutej forme, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis.

Vymedzenie pojmu nápoj je ustanovené v § 3 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky, a to: Nápoje sú kvapalné požívatiny obsahujúce viac ako 80 % vody a schopné uspokojovať fyziologickú potrebu vody: členia sa spravidla na nealkoholické a alkoholické. Medzi nápoje nepatrí mlieko.“

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/2683 z 30. novembra 2023, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904, pokiaľ ide o výpočet, overovanie a nahlasovanie údajov o obsahu recyklovaného plastu v jednorazových plastových nápojových fľašiach:

Zdrojhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202302683&qid=1717753031945

3. 7. 2024