Pripomienkovali sme Legislatívny zámer zákona o odpadoch

Medzirezortné pripomienkové konanie k predloženému Legislatívnemu zámeru zákona o odpadoch bolo ukončené 23.mája 2013. K zámeru bolo spolu predložených 383 pripomienok, z toho 195 zásadných.

Vznesené pripomienky nájdete pod jednotlivými odkazmi na stránke http://www.naturpack.sk/ v časti legislatíva.

NATUR – PACK víta a pozitívne hodnotí predloženie predmetného Legislatívneho zámeru nového zákona o odpadoch, ale ohľadom na skutočnosť, že po schválení legislatívneho zámeru vládou sa  stane záväzným podkladom na vypracovanie paragrafového znenia zákona,  vzniesol  jedenásť zásadných pripomienok. Odporúča po dopracovaní Legislatívneho zámeru zákona o odpadoch o uplatnené pripomienky, jeho opätovné predloženie do medzirezortného pripomienkového konania.

 

Vznesené pripomienky sa týkajú :

  • spracovania a kvantifikácie finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády SR,
  • podpory energetického zhodnocovania odpadov,
  • zrovnoprávnenia vo vzťahu k autorizácii EMAS a systém ISO 14001,
  • stanovenia povinnosti aj pre výrobcov neobalových komodít, ktoré sa nachádzajú v triedenom zbere komunálneho odpadu,
  • požiadavky, aby systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov bol založený na princípe vlastníctva odpadu povinnou osobou, ktorá je výrobcom alebo dovozcom výrobku alebo obalu po tom, čo sa tento výrobok alebo obal stane odpadom – tzv. nemecký alebo rakúsky systém – uplatniť princíp rozšírenej zodpovednosti na všetky odpadové komodity rovnako,
  • stanovenia rovnakých podmienok pre výrobcov bez zvýhodňovania individuálne si plniacich výrobcov alebo ďalšieho znevýhodňovania kolektívnych organizácií,
  • zjednotenia povinnosti výrobcov a kolektívnych organizácií voči samospráve tak, aby bol zabezpečený triedený zber všetkých komodít pokrytých rozšírenou zodpovednosťou výrobcov na náklady výrobcov a prostredníctvom zberových spoločností, ktoré si výrobcovia sami vyberú.

 

31.5.2013

Ďalšie články