Pripravuje sa ďalšia novela zákona o odpadoch

 

Len pred pár dňami (od 1.5.2017) vstúpila do platnosti časť novely zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a už sa pripravuje ďalšia.

V predbežnej informácii o pripravovanej novele, ktorú zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR, sa očakáva, že už druhá tohtoročná zmena zákona o odpadoch bude venovaná napríklad nasledovný tézam:

  • riešenie vyhradeného prúdu obaly/neobaly, vo väzbe na spresnenia definície výrobcu tak, aby nevznikali nedorozumenia v aplikácii týchto ustanovení,
  • zlepšenie kontroly organizácií zodpovednosti výrobcov (ďalej len OZV) zo strany štátu,
  • zlepšenie autorizačného procesu OZV, spružnenie mechanizmu odnímania autorizácií ministerstvom v prípade neplnenia podmienok autorizácie a požiadaviek na funkčný systém vyplývajúcich zo zákona zo strany OZV,
  • riešenie problematiky koordinačných centier pre jednotlivé prúdy odpadov - jasné definovanie podmienok ich vzniku a zániku, lepšia kontrola ich fungovania,
  • odstránenie administratívnej a ekonomickej záťaže zavedením zmien, týkajúcich sa ohlasovacích povinností povinných subjektov a zavedením spodného limitu pre obaly a neobaly,
  • ustanovenie možnosti obce výberu zavedenia množstvového zberu drobného stavebného odpadu (ďalej len DSO) alebo možnosti ponechania paušálneho poplatku za DSO tak, ako to bolo podľa predchádzajúceho zákona o odpadoch.
  • Cieľom návrhu novely zákona o odpadoch je odstránenie legislatívnych nedostatkov a nepresností zákona o odpadoch ako aj riešenie aktuálnych problémov na trhu, ďalej zapracovanie požiadaviek, ktoré vyplynuli počas obdobia platnosti nového zákona o odpadoch z praxe a to nielen zo strany ministerstva a celkovo štátnej správy, ale aj zo strany podnikateľských subjektov.

V rámci novely zákona o odpadoch zostáva zachovaný systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Pripomienky k Predbežnej informácii o pripravovanej novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vzniesť do 11.5.2017.

Zdroj:https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/102

9.5.2017

Ďalšie články