Rozšíri sa portfólio neobalových výrobkov od 1.7.2020?

Zmenou definície komunálneho odpadu (ďalej „KO“) od 1.7.2020 a jej vplyvu na súčasne nastavený systém RZV a zberu triedených zložiek v obciach a mestách SR sa zaoberáme od samotnej prípravy novely zákona o odpadoch v roku 2019.

Nakoľko však nie sme oprávnení vykladať zákony, od začiatku procesu sme mali snahu s odborom odpadov na MŽP SR na danú problematiku komunikovať. Rozporové konania k úprave definície sa ale uskutočnili len v úzkom kruhu vybraných subjektov, bez možností ďalších konzultácií.

Aj preto sme hneď v januári 2020 podali na MŽP SR 2 oficiálne žiadosti o usmernenie k tejto definícii pre obaly a pre neobalové výrobky, ktoré sa nás a našich klientov, výrobcov obalov a neobalových výrobkov, bytostne dotýkajú. Po tomto kroku sa nám podarilo stretnutia na MŽP zúčastniť. Apelovali sme na MŽP SR, aby spolu s odpoveďou na naše žiadosti (nakoľko ich odpovede nie sú právne záväzné), vypracovali aj usmernenie, ktoré bude prínosom nielen pre ostatné OZV a výrobcov, ale aj pre obce/mestá a zberové spoločnosti, ktorých sa táto téma tiež v podstatnej miere dotýka. Aby sme všetci postupovali jednotne a aby sa systém nastavil rovnako, bez ohľadu na to, či je to v Košiciach alebo Bratislave.

Práve pred pár dňami sme po takmer 3 mesiacoch dostali od MŽP SR odpoveď k žiadosti k neobalovým výrobkom. Aby sa výrobok považoval za neobalový výrobok podľa zákona o odpadoch, musí spĺňať súčasne všetky tri kritériá stanovené v zákone:

  1. výrobok nie je obalom a nie je určený na balenie
  2. výrobok je vyrobený zo špecifikovaných materiálov (definované druhy plastov, z papiera alebo skla)
  3. odpad z neho bude tvoriť súčasť komunálnych odpadov

A práve toto tretie kritérium je kľúčové pri zmene definície komunálneho odpadu od 1.7.2020. Nakoľko doteraz sa definovalo, či je výrobok určený pre občanov, a teda sa stane súčasťou komunálnych odpadov, alebo či je určený pre podnikateľské subjekty na výkon ich činnosti, vtedy sa súčasťou komunálnych odpadov nestane. Zároveň pri definícii výrobcu neobalového výrobku sa uvádza, že výrobca je osoba, ktorá „v rámci svojej podnikateľskej činnosti“ uvádza na trh atď. Týmito dvoma podmienkami sa eliminovalo veľké množstvo výrobkov, ktoré sa za neobalové výrobky nepovažovali, nakoľko buď boli určené pre podnikateľský subjekt, alebo daná osoba, ktorá ich uvádza na trh, nevykonáva podnikateľskú činnosť. Takto zo systému vypadávajú hlavne množstvá papiera, či sú to už katalógy, prezenčné materiály, nadrozmerné formáty, prípadne remitendy, ale aj propagačné materiály politických strán, ministerstiev, poisťovní, úradov, ...

A keďže po novom by malo všetko skončiť v KO, nie je potrebné zložité zadefinovávanie výrobcu na ten posledný článok v reťazci, ako je to doteraz (ten, ktorý vie identifikovať všetky tri znaky neobalového výrobku, a teda hlavne to, či skončí v KO), ale môže ním byť už aj ten prvý v poradí. Týmto by sa značne zjednodušilo zadefinovanie výrobcu a neboli by to tisícky malých subjektov, ktorí o svojich povinnostiach ani netušia, a teda množstvá unikajú, ale mohla by to byť stovka väčších firiem, čo je aj omnoho ľahšie na kontrolu zo strany štátnych orgánov.

Práve pod vplyvom zmeny definície KO by sa teda malo portfólio neobalových výrobkov od 1.7.2020 rozšíriť aj o všetky tieto výnimky! Nakoľko podľa navrhovanej úpravy aj o odpad z týchto subjektov a inštitúcií by sa mala postarať OZV, a teda výrobca. Preto sme sa v žiadosti dotazovali, aké by to nastavenie malo byť, aby sme to správne aplikovali. Odbor odpadov MŽP SR nám k väčšine otázok odpoveď nedal a pre aplikačnú prax použil vetu z usmernenia MŽP SR z roku 2016!

K uvedenej problematike úpravy definície KO sme museli reagovať aj na tvrdenia MŽP SR zverejnené na www.odpady-portal.sk, z ktorých to vyznieva, že je všetko jasné a zrejmé. Nerozumieme teda situácii, ktorá nastala, a prečo nám nie je zodpovedané a prečo nie je na stránke MŽP SR v záujme rovnakého postupu zverejnené usmernenie. Našu reakciu si môžete prečítať na https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105236/ad-komunalne-odpady-zmenia-definiciu-ozv-na-to-maju-byt-pripravene.aspx, kde sa bližšie jednotlivým problémom venujeme.

Z definície KO ani z dôvodovej správy nie je jasné, ako sa má v praxi rozlišovať „podobný charakter a zloženie“, čo spadá pod maloobchod, nezmenili sa ostatné podmienky na výpočet zabezpečenia infraštruktúry triedeného zberu (štandardy zberu), aké má byť nastavenie súčasných zmluvných vzťahov medzi jednotlivými subjektami, potreba úprav VZN miest a obcí, ...

Aj toto sú dôvody, prečo sme žiadali od ministerstva, aby vydalo usmernenie a aktualizovalo aj príslušnú legislatívu (vykonávacie predpisy), nakoľko nie je možné vykonať jednu úpravu, avšak bez ďalších úkonov na to nadväzujúcich.

Podanú žiadosť na MŽP SR nájdete TU a odpoveď si môžete pozrieť TU.