Seminár pre členov SNOPK

V utorok 28.mája zorganizoval NATUR-PACK, a.s.  v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou (SNOPK) pre členov špeciálny seminár: Zmeny v zákone o odpadoch a obaloch, s podnázvom Legislatívne zmeny týkajúce sa podnikateľského prostredia.

Časť semináru zameraná na zmeny v zákone o odpadoch bližšie predstavila novú hierarchiu odpadového hospodárstva, zmeny vo vydávaní súhlasov a nové povinnosti registrácie. Vysvetlené boli aj nové povinnosti a zodpovednosti pôvodcu odpadu, umožnenie vývozu a zhodnotenie nebezpečných odpadov aj mimo Slovenska.

Druhá časť semináru bola venovaná Zákonu o obaloch, právnym predpisom upravujúcim oblasť odpadov na Slovensku a aktuálnemu prehľadu povinností z nich vyplývajúcich.

Seminár bol simultánne tlmočený do nemčiny.

30.5.2013

Ďalšie články