SOI kontrolovala spoplatňovanie ľahkých plastových tašiek

SOI kontrolovala spoplatňovanie ľahkých plastových tašiek

O povinnosti obchodníka poskytovať za istých podmienok plastové tašky za úhradu, sme Vás informovali ešte v závere roka 2017 (https://www.naturpack.sk/novinky/evidencia-za-plastove-tasky-potrebna-uz-od-oktobra-2017/ ). Kontrolu tejto povinnosti vykonávala v prvej polovici roka 2018 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

 

 

Čo sa kontrolovalo

Inšpektori SOI v rámci kontrolnej akcie preverovali nasledujúce povinnosti predávajúceho:

1. poskytovať ľahké plastové tašky za úhradu (okrem prípadov, ak sa jedná o veľmi ľahké plastové tašky, a teda pod 15 mikrometrov použité ako obal na nebalené potraviny),

2. poskytovať aj iné druhy tašiek (napr. papierové alebo textilné tašky),

3. poskytnúť spotrebiteľovi pri samoobslužnom predaji obalový materiál, náklady na ktorý znáša predávajúci – v prípade potravín môže byť bezplatným obalovým materiálom aj veľmi ľahká plastová taška. V prípade iných výrobkov, pri ktorých neprichádzajú do úvahy hygienické dôvody, musí predávajúci ľahké plastové tašky spoplatniť.

 

Chýbali cenovky na plastových taškách

Výsledky kontrol preukázali, že pomerne častým bolo porušenie všeobecných povinností predávajúceho, stanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa. Zistené porušenia sa týkali predovšetkým označovania výrobkov cenou. Konkrétne išlo o označenie ľahkých plastových tašiek, ktoré neboli v ponuke pre spotrebiteľa označené cenovkou a informácia o cene nebola spotrebiteľovi sprístupnená ani iným vhodným spôsobom – napr. formou cenníka.

 

Kedy a akú tašku spoplatniť

NATUR-PACK vytvoril prehľadnú tabuľku povinností pri plastových taškách rozdelenú podľa hrúbky stien tašiek. Súčasťou je aj povinnosť spoplatňovať plastové tašky za istých podmienok.

https://www.naturpack.sk/images/content/content/13/zhrnutie_povinnosti_plastove_tas.jpg

Veľmi ľahké plastové tašky pod 15 mikrometrov – mikroténové vrecká na nebalené potraviny

Veľmi ľahké plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, teda aj mikroténové vrecká, ktoré sa poskytujú ako primárny obal pre nebalené potraviny alebo sa vyžadujú z hygienických dôvodov s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami, sa musia poskytovať bez úhrady. . Takéto „bezplatné“ veľmi ľahké plastové tašky sa najčastejšie poskytujú zákazníkovi pri stanoviskách s pečivom, ovocím a zeleninou.

Ľahké plastové tašky pod 15 mikrometrov – mikroténové vrecká na ostatný tovar

Všetky ostatné ľahké plastové tašky pod 15 mikrometrov, teda aj mikroténové vrecká, ktoré neslúžia ako primárny obal na nebalené potraviny či z hygienických dôvodov s cieľom predchádzať plytvaniu s potravinami, musia byť poskytnuté za poplatok, pričom jeho výška musí byť uverejnená na cenovke. Prípadne musí byť informácia o cene sprístupnená spotrebiteľovi iným vhodným spôsobom – napr. formou cenníka.

Ľahké plastové tašky od 15 do 50 mikrometrov

Plastová taška s hrúbkou steny od 15 do 50 mikrometrov, nazývaná aj igelitová taška, musí byť vždy bez ohľadu na jej použitie spoplatnená. Povinnosť informovania o cene zostáva zachovaná.

Plastové tašky – 50 a viac mikrometrov

Spoplatnenie plastovej tašky ktorej hrúbka steny je 50 a viac mikrometrov, je ponechané na rozhodnutí obchodníka. Povinnosť informovania o cene zostáva taktiež zachovaná.

Informácie o povinnostiach k plastovým taškám vo videu

NATUR-PACK pripravil koncom minulého roka stručné zhrnutie povinností ohľadom plastových tašiek vo videu. Časť o poplatkoch za plastové tašky nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=EvF3AUUaW3M&t=176s

Kontroly budú pokračovať

„Pokiaľ ide o kontrolu spoplatňovania ľahkých a veľmi ľahkých plastových tašiek, táto bude prebiehať aj priebežne (najmä na základe spotrebiteľských podnetov)“ uvádza SOI v Informácii o vykonaných kontrolách zákazu bezplatného poskytovania ľahkých plastových tašiek. Termín kontrol bude stanovený v nadväznosti na priebežné kontrolné zistenia.

Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Ďalšie články