Stanovisko RÚZ k vyhláške o obaloch

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), reprezentovaná prezidentom Mariánom Juskom a Vladimírom Šinákom sa zúčastnili dňa 21.2. 2011 rozporového konania na Ministerstve životného prostredia SR (MŽP SR) k návrhu vykonávacej vyhlášky k zákonu o obaloch, organizovaného štátnym tajomníkom MŽP SR pánom Cimermanom.

Na uvedenom rozporovom konaní prezentovala RÚZ svoju pozíciu, schválenú Prezídiom RÚZ k problematike zákona o obaloch a vykonávacej vyhláške k tomuto zákonu.

V otázke preukazovania zhodnocovania odpadov o obalov zastáva RÚZ názor, že najvierohodnejšími dokladmi o zhodnotení odpadu sú doklady od recyklátora, alebo zhodnotiteľa.

V otázke financovania separovaného zberu zastáva RÚZ názor, že separovaný zber majú financovať povinné osoby a oprávnené organizácie výlučne prostredníctvom zberových spoločností vykonávajúcich separovaný zber.

Akákoľvek iná interpretácia stanoviska RÚZ publikovaná niektorými osobami vo vybraných médiách je nepravdivá!

Marián Jusko
prezident RÚZ

 

4.3.2011

Ďalšie články