Novela zákona o odpadoch a zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

 

Dňa 14.10.2020 nadobudla účinnosť tzv. rýchla novela č. 285/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. (ďalej len „novela“).

 

Zmeny v zákone o odpadoch, ktoré sa dotknú:

I. Výrobcov obalov a neobalových výrobkov:

  • Zavádza povinnosť uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vo výške ekonomicky oprávnených výdavkov ustanovených vykonávacím predpisom. Vykonávací predpis bude predmetom pripomienkového konania podľa zverejnenej predbežnej informácie v priebehu októbra 2020. V tejto chvíli ako organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly (ďalej len „OZV pre obaly“) zvýšenie poplatkov nevieme kvantifikovať.
  • Predlžuje platnosť zmluvy o plnení vyhradených povinností. Zmluva o plnení vyhradených povinností sa uzatvára na dobu určitú najmenej na obdobie dvoch kalendárnych rokov.
  • Zaväzuje výrobcu obalov a neobalových výrobkov, ktorý vypovedal zmluvu bez udania dôvodu (podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu zákona o odpadoch), uzatvoriť nový zmluvný vzťah s OZV pre obaly najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom výpoveď podal. Netýka sa to výrobcov prechádzajúcich na individuálne plnenie. V roku 2020 sú výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov povinní uzatvoriť nový zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly do 20. novembra 2020.
  • Zodpovednosť za oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraný odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov bola úpravou § 81 ods. 1 zmenená z obce na pôvodcu týchto odpadov (fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu).

II. Obcí:

  • Samosprávam prináša prísľub, že by sa nemali ocitnúť v situácii bez OZV pre obaly, ktorá im financuje triedený zber. Podľa nového § 59 odseku 12 zákona o odpadoch, ak OZV pre obaly vypovie zmluvu s obcou, je povinná zabezpečiť triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v tejto obci do uzatvorenia nového zmluvného vzťahu tejto obce s inou OZV pre obaly v rozsahu doterajšieho systému triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v tejto obci.

Novelou zákona sa mení aj zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje v znení zákona č. 74/2020 Z. z., pričom sa termín začiatku zálohovania jednorazových nápojových obalov – PET fliaš a plechoviek, posúva späť na pôvodne ustanovený, a to na 1.1.2022.

15.10.2020