Transpozičná novela zákona o odpadoch vstúpila do platnosti s rôznymi účinnosťami

Ako sme Vás na začiatku decembra 2019 informovali aj v našom online seminári*, ku koncu roku bola schválená a vstúpila do platnosti ďalšia novela zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ďalej len „zákon o odpadoch“). Novela bola zameraná hlavne na transpozíciu európskej legislatívy, tzv. Odpadového balíčka (Waste package) a čiastočne aj na Smernicu o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie.

Zákon o odpadoch je teda novelizovaný zákonom č. 460/2019 Z. z. Časť ustanovení novely sa stala účinnou dňom jej vyhlásenia, a to 27.12.2019.

Ďalšie ustanovenia majú posunutú účinnosť, a to hneď k viacerým dátumom (od 1.7.2020 až po 1.1.2023).

Zmeny v zákone o odpadoch z pohľadu výrobcov obalov a neobalových výrobkov

Zmeny účinné k 27.12.2019:

  • Úprava definície veľmi ľahkej plastovej tašky – špecifikácia, že ide o plastovú tašku použitú na nebalené potraviny a predchádzanie plytvaniu s potravinami

„Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje ako primárny obal pre nebalené potraviny z hygienických dôvodov alebo pomáha predchádzať plytvaniu potravinami.“

§ 52 ods. 28 zákona o odpadoch

  • Úprava povinností pri poskytovaní plastových tašiek k nákupu tovaru – všetky plastové tašky sa musia poskytovať za úhradu, a to minimálne vo výške nákladov na ne (okrem veľmi ľahkých plastových tašiek) a za všetky plastové tašky musí byť k dispozícií aj náhrada, čiže napr. taška papierová alebo textilná.

„Výrobca obalov, ktorý poskytuje plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný poskytovať

  1. ich za úhradu zodpovedajúcu minimálne náhrade nákladov, ktoré zodpovedajú nákladom na ich získanie; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek,
  2. aj iné druhy tašiek.“

§ 54 ods.5 zákona o odpadoch

Povinnosti pre plastové tašky (zmeny vyplývajúce z novely zvýraznené zeleným):

Zmeny účinné k 1.7.2020:

Zákon bude od 1.7.2020 doplnený o nové definície, ako napríklad čo je oxo-degradovateľný plast a oxo-degradovateľná plastová taška alebo jednorazový plastový výrobok. Za jednorazový plastový výrobok sa bude považovať „výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je navrhnutý, vyrobený alebo uvedený na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, na ktorý bol vyrobený.“ (§ 52 ods. 30 zákona)

Termín „viacvrstvový kombinovaný materiál“ sa nahrádza termínom „kompozitný obal“ – „obal zložený z dvoch alebo viacerých vrstiev z rôznych materiálov, ktoré sa nedajú ručne od seba oddeliť a sú súčasťou ucelenej jednotky pozostávajúcej z vnútorného obalu a vonkajšieho krytu, a ktorý sa ako taký napĺňa, uskladňuje, prepravuje a vyprázdňuje.“ (§ 52 ods. 32 zákona)

Zmeny účinné k 1.1.2021:

Od tohto dátumu by sa mala začať uplatňovať tzv. ekomodulácia, čo je úprava výšky príspevkov výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti či prítomnosti nebezpečných látok. Zvýhodňované by mali byť tie výrobky, ktoré sú ľahko recyklovateľné, na úkor tých ťažko recyklovateľných.

Zmeny účinné k 3.7.2021:

Od uvedeného dátumu bude zakázané uvádzať na trh SR jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a zákona o odpadoch a oxo-degradovateľné plastové výrobky.

Jednorazové plastové výrobky, ktoré bude zakázané uvádzať na trh:

vatové tyčinky do uší (na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis, napr. o liekoch)

príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky na jedenie)

taniere

slamky (na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis, napr. o liekoch)

miešadlá na nápoje

paličky k balónom, ako aj mechanizmy takýchto paličiek (okrem tých na profesionálne/priemyselné použitie, ktoré nejdú spotrebiteľom)

nádoby na potraviny vyrobené z EPS (nádoby s viečkom alebo bez), ktoré sú:

- určené na priamu konzumáciu alebo so sebou („take-away“)

- spravidla konzumované priamo z tejto nádoby

- hotové na konzumáciu bez ďalšej prípravy

nápojové obaly vyrobené z EPS vrátane ich uzáverov a viečok

poháre na nápoje vyrobené z EPS vrátane ich uzáverov a viečok

Distribúcia týchto výrobkov bude možná do 31.12.2021.

Novela taktiež obsahuje aj navýšené ciele recyklácie pre odpady z obalov, upravuje aj ciele nakladania s komunálnym odpadom. Od 1.7.2020 sa mení aj samotná definícia komunálneho odpadu a zodpovednosti za jeho nakladanie. Aké dopady bude mať táto zmena na samotné fungovanie systému odpadového hospodárstva na Slovensku, sa uvidí až neskôr.

Novela upravuje a dopĺňa aj povinnosti pre OZV (okrem iného zavádza tzv. finančnú garanciu OZV, ktorú musí každá OZV zložiť), povinnosti pre Koordinačné centrá, dopĺňa zákazy týkajúce sa skládkovania a spaľovania odpadov, ruší povinnosť pre obce vypracovať POH a ruší aj výnimky pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad, upravuje ohlasovacie povinnosti výkupní odpadov smerom k obciam, zavádza nové povinnosti pre školské zariadenia vykonávajúce zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov (tzv. školský zber), zavádza povinnosť vážiacich zariadení na vozidlách na zber odpadov, a mnoho ďalších.

Taktiež netreba zabúdať aj na prijatý zákon č. 302/2019 o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorý síce zavádza samotné zálohovanie jednorazových plastových a kovových obalov na nápoje až od roku 2022, ale obsahuje aj ustanovenia týkajúce sa Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH), na základe ktorého by sa od roku 2021 už mala viesť evidenčná a ohlasovacia povinnosti len elektronicky cez ISOH. Rovnako aj registrácie či žiadosti k rozhodnutiam by sa postupne už mali podávať len prostredníctvom ISOH.

Naši klienti si naďalej môžu pozrieť webinár k zmenám vyplývajúcich z vyššie uvedených legislatívnych zmien na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti. Prístupový link bol zaslaný elektronickou cestou prostredníctvom newslettera NATUR-PACK.

*v prípade, že ste online seminár pre klientov OZV NATUR-PACK Zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva ešte nevideli, kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

9.1.2020