Tvorte zákon s nami. Využite možnosť pripomienkovania

Svoje pripomienky k vyhláške č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, môžete vyjadriť do 5.12.2022. 

Svoje návrhy môžete poslať dvoma spôsobmi:

Návrh vyhlášky sa venuje dvom témam, jednou z nich je ustanovenie podrobnosti o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov vo vzťahu k trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnému použitiu, recyklovateľnosti a prítomnosti nebezpečných látok prostredníctvom novej prílohy č. 10c. Upravuje tiež spôsob, ako výrobcovia obalov a výrobcovia neobalových výrobkov poskytujú údaje o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh zmluvnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly.