ZELENÝ BOD – Krajský súd potvrdil rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva

Krajský súd v Banskej Bystrici (v konaniach 2Scud/2/2012, 2Scud/3/2012, 2Scud/4/2012 a 2Scud/5/2012) vydal dňa 3. 8. 2012 rozhodnutia, ktorými zamietol žaloby spoločnosti Der Grüne Punkt Duales System Deutschland GmbH o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu.

Zamietnutím žalôb Krajský súd potvrdil správnosť rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva SR zo dňa 21. decembra 2011, ktorými čiastočne zrušil pre územie SR platnosť medzinárodných ochranných známok „ZELENÝ BOD“ č. 585713, č. 585714, č. 653449 a č. 653450 pre všetky tovary v triedach 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 34 pre všetky služby v triede 36 a vybrané služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Súčasne ponechal v platnosti uvedené ochranné známky pre všetky služby v triedach 39, 40 a 42 a vybrané služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uvedené súdne rozhodnutia potvrdili, že vlastník (Der Grüne Punkt Duales System Deutschland GmbH) alebo nadobúdateľ licencie (ENVI-PAK, a.s.) uvedených ochranných známok, nemôžu na území SR zakazovať tretím subjektom používanie týchto ochranných známok na tovaroch resp. označovanie služieb v triedach, ktorých sa zrušenie týka, ani za ich použitie vyberať poplatok. V prípade, že vlastník alebo nadobúdateľ licencie týmito ochrannými známkami označuje vlastné služby poskytované tretím osobám (napr. v oblasti zberu, spracovania a recyklácie obalových materiálov alebo súvisiaceho poradenstva), nemôže ani z tohto titulu vyberať poplatok za používanie predmetných ochranných známok. Zo strany tretích osôb nejde odoberaním služby (napr. v oblasti zberu, spracovania a recyklácie obalových materiálov alebo súvisiaceho poradenstva) o používanie ochranných známok v kategóriách, v ktorých ich Úrad priemyselného vlastníctva SR ponechal v platnosti.

V prípade platenia za používanie ochrannej známky Zelený bod je možné žiadať vrátenie zaplatených prostriedkov spätne k dátumu účinnosti rozhodnutia t.j. k 6. decembru 2007.

21.8.2012

Ďalšie články