ZMENY VO VYKAZE ZA OBALY - upozornenie pre klientov NATUR-PACKu

Nakoľko práve prebieha obdobie podávania štvrťročných výkazov za obaly, dovoľujeme si Vám opäť pripomenúť ZMENY vyplývajúce z aplikácie nového zákona o odpadoch č.79/2015 TÝKAJÚCE SA VÝKAZNÍCTVA:

  • Zmena pri OBALOCH NAPLNENÝCH NEBEZPČNÝMI LÁTKAMI – aj za tieto obaly sa od 1.štvrťroku 2016 plnia limity, tak ako je tomu pri ostatných obaloch. Je potrebné ich uvádzať v stĺpcoch „Výroba“, „Dovoz“ alebo „Vývoz“ a zároveň aj s stĺpci G „Obaly naplnené nebezpečnými látkami“. Stĺpec G sa už ale nebude odpočítavať od základu povinnosti pre zhodnocovanie, čiže Vám budú fakturované spolu s ostatnými obalmi.

Následne nám už TIETO MNOŽSTVÁ NEUVÁDZATE VO VÝKAZE „ODPADY“!!

  • Zmena pri DREVENENÝCH PALETÁCH – OPAKOVANE POUŽITEĽNÉ DREVENÉ PALETY sa od 1.štvrťroku 2016 ZADÁVAJÚ DO NÁŠHO ŠTVRŤROČNÉHO VÝKAZU AŽ KEĎ SA STANÚ ODPADOM, čiže až keď ich vyradíte z evidencie!

Ostatné opakovane použiteľné obaly sa evidujú tak ako doteraz, čiže v čase prvého uvedenia na trh.

Jednorázové palety (vrátane drevených) sa vykazujú tak ako doteraz.

  • Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (TetraPak, ELOPAK, SIG Combibloc,...) sa evidujú samostatne tak ako doteraz
  • Ostatné kompozitné materiály sa zaraďujú to toho obalového materiálu, ktorý prevažuje, tak ako doteraz

 

11.4.2016

Ďalšie články