Zverejnenie novej vykonávacej vyhlášky k zákonu o odpadoch

V zbierke zákonov bola 8. mája 2024 zverejnená nová vykonávacia vyhláška k zákonu o odpadoch. Jedná sa o vyhlášku o evidenčných a ohlasovacích povinnostiach č. 89/2024 Z.z.. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo uvedenú vyhlášku v súvislosti s informačným systémom odpadového hospodárstva tzv. ISOH. Termín spustenia evidenčných a ohlasovacích povinností  v plnom rozsahu prostredníctvom ISOHu bol niekoľko krát posunutý.

Nová evidenčná vyhláška v zmysle ktorej budú povinné osoby viesť evidenciu elektronicky nadobúda účinnosť od 1.1.2026.

Vyhláška definuje okrem iného nové pojmy ako napr. pojem „Prvé prevzatie odpadu“, na základe tejto definície upresňuje povinné osoby, ktoré budú zasielať údaje do  informačného systému.

Vyhláška podľa konkrétnej činnosti povinnej osoby stanovuje presný spôsob, rozsah a formu poskytovania údajov do informačného systému (zaslanie ohlásenia prostredníctvom informačného systému, zaslanie prostredníctvom súboru, ktorý obsahuje dané informácie do informačného systému).

Výrobcovia vyhradených výrobkov: obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení (EEZ) a batérií a akumulátorov (BaA) budú viesť evidenciu v takmer rovnakom rozsahu ako doteraz.  

Zmeny sa týkajú hmotnostných jednotiek v ktorých sa vedie evidencia respektíve podáva ohlásenie:

  • Ohlásenie/evidencia OBALY v kilogramoch.
  • Ohlásenie/evidencia NEOBALOVÉ VÝROBKY  v tonách.
  • Ohlásenie/evidencia BaA vo vyhláške nie je uvedená jednotka hmotnosti.
  • Ohlásenie/evidencia EEZ sa bude po novom viesť v tonách.

Väčšia zmena sa týka výrobcov obalov, ktoré sú zároveň považované aj za jednorazové plastové výrobky (doplnenie evidenčných povinností vyplývajúcich z ôsmeho oddiela zákona o odpadoch). Vo vyhláške je stanovaný konkrétny rozsah evidovaných údajov. V prípade týchto výrobkov budeme evidovať aj počty kusov uvedených na trh.

Úplné znenie novej vyhlášky nájdete TU