Ako sa stať klientom OZV NATUR-PACK?

Klientom OZV NATUR-PACK sa môže stať výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov tak, že podpíše so spoločnosťou NATUR-PACK, a. s. zmluvu o plnení vyhradených povinností a zapojení sa do systému NATUR-PACK, čím  bude rešpektovať princípy systému.

 

Registračný formulár

Máte otázky?  Napíšte nám

Poplatky klientov

Poplatky výrobcov slúžia na financovanie všetkých nákladov spojených  so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu.

POPLATKY

Výška poplatku

Zmluva

Splatnosť

Vstupný poplatok

0 €

Príloha č. 1 - sadzby

 

Registračný poplatok do registra výrobcov

0 €

  

Štvrťročná faktúra

Na základe množstiev uvedených na trh a príslušnej sadzby

Článok IV. Ods. 1

15 dní

Ročný poplatok

0 €

  


V  prípade, ak odplata nedosiahne v príslušnom štvrťroku sumu 25,- EUR bez DPH, vzniká OZV nárok na mimoriadnu odplatu vo výške 25,- EUR bez DPH, ktorá kryje vecné a administratívne náklady spojené s plnením existujúcich povinností OZV 

Vzory zmlúv na rok 2022