Ako sa stať klientom OZV NATUR-PACK?

Klientom OZV NATUR-PACK sa môže stať výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov tak, že podpíše so spoločnosťou NATUR-PACK, a. s. zmluvu o plnení vyhradených povinností a zapojení sa do systému NATUR-PACK, čím  bude rešpektovať princípy systému.

 

Registračný formulár

Poplatky klientov

Poplatky výrobcov slúžia na financovanie všetkých nákladov spojených  so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu.

POPLATKY

Výška poplatku

Zmluva

Splatnosť

Vstupný poplatok

0 €

Príloha č. 1 - sadzby

 

Registračný poplatok do registra výrobcov

0 €

   

Štvrťročná faktúra

Na základe množstiev uvedených na trh a príslušnej sadzby

Článok IV. Ods. 1

15 dní

Ročný poplatok

0 €

   


V  prípade, ak odplata nedosiahne v príslušnom štvrťroku sumu 25,- EUR bez DPH, vzniká OZV nárok na mimoriadnu odplatu vo výške 25,- EUR bez DPH, ktorá kryje vecné a administratívne náklady spojené s plnením existujúcich povinností OZV