Často kladené otázky

1.    Prečo som výrobca obalov, keď žiadne obaly nevyrábam?

Pojem výrobca definuje zákon o odpadoch ako subjekt, ktorý :

 • balí alebo plní výrobky do obalov
 • objedná zabalenie výrobku, ktorý uvádza na trh SR pod svojou obchodnou značkou
 • dováža na Slovensko výrobky /suroviny do výroby/komponenty zabalené v obale
 • poskytuje obaly na bezprostredné zabalenie spotrebiteľovi alebo sám distribuovaný tovar do týchto obalov balí 
 • vyrába resp. dováža prázdne obaly určené priamo spotrebiteľovi.

 

2.    Za ktoré obaly mám povinnosť viesť evidenciu ako výrobca ? 

 • Výrobca je povinný viesť evidenciu za všetky obaly, ktoré používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu
 • Spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona o odpadoch
 • Za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely

Informačné video nájdete TU

 

3.    Je potrebné označovať obaly?

Označovanie obalov podľa zákona o odpadoch nie je povinné! Ak sa však rozhodnete obaly označovať, musíte tak urobiť v súlade s týmto zákonom, a to:

 • ak sa rozhodnete označiť obal o materiálovom zložení obalu, musíte tak urobiť v súlade s osobitným predpisom – Rozhodnutie Komisie 97/129/ES zo dňa 28. januára 1997, ktoré ustanovuje identifikačný systém pre obalový materiál v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 3, Ú. v. ES L 50, 20.2.1997) – možnosti grafického označenia nájdete aj v prílohe č. 14 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. ,
 • označenie podľa predchádzajúceho bodu musí byť viditeľné a ľahko čitateľné a musí byť primerane trvalé a stále aj po otvorení obalu,
 • obal sa môže označiť aj údajom o spôsobe nakladania s ním (príloha č. 14 RZV vyhlášky č.373/2015).

Informačné video nájdete TU

 

4.    Ako si môže výrobca obalov zabezpečiť povinnosti zberu, zhodnotenia a recyklácie?

Pri obaloch zákon umožňuje dva spôsoby zabezpečenia, a to:

 • INDIVIDUÁLNE, vytvorením systému individuálneho nakladania s odpadmi z obalov – tento spôsob plnenia je možný len v prípade, že vie výrobca preukázať, že jeho odpady z obalov neskončia v komunálnom odpade! Následne mu musí byť udelená autorizácia na výkon činnosti individuálneho plnenia od MŽP SR. Konkrétnu formu preukazovania zákon nerieši.
 • KOLEKTÍVNE, prostredníctvom ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (tzv. OZV) pre obaly.

OZV pre obaly zabezpečuje plnenie pre obaly aj pre neobalové výrobky.

 

5.    Stanovuje zákon nejakú spodnú hranicu, výnimky pre malých podnikateľov?
Áno, zákon o odpadoch umožňuje výrobcovi obalov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg za kalendárny rok plniť len niektoré vybrané povinnosti, napr.:

 • registrovať sa v registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
 • viesť a uchovávať evidenciu,
 • ohlasovať ministerstvu údaje z evidencie v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje.


6.    Sú obaly z cukrovej trstiny považované za obaly?

Zákon neustanovuje výnimky pre bioplasty. Plast je polymér bez rozdielu či je založený na prírodnej alebo fosílnej báze, to znamená, že klient si musí plniť povinnosť aj za takýto druh obalu.

7.    Je obálka obalom?

Klasická korešpondenčná obálka na listové zásielky nie je obalom, je ale neobalovým výrobkom. Obalom je obálka určená na zasielanie tovaru, čiže tá, ktorá je vyplnená ochrannou bublinkovou fóliou (eviduje sa samostatne ako papier a plast).

 

8.     Dáva sa do stĺpca „Výroba“ všetko čo sa zabalí alebo iba to, čo ide na slovenský trh? 

Do stĺpca ,,Výroba“ sa evidujú obalové materiály, ktoré boli použité na zabalenie výrobkov, bez ohľadu na to, či dané výrobky boli umiestnené na SR trh alebo do zahraničia. V kvartálnom výkaze sa následne vyplní aj stĺpec ,,Vývoz“, kde sú uvedené množstvá vyvezených obalov do zahraničia. Množstvo uvedené na SR trh sa automaticky vypočíta z týchto zadaných údajov v daných stĺpcoch kvartálneho výkazu. 


9.    Čo ak mám teraz menej ako 100 kg obalov,  ale v priebehu roka to prekročím? 

 • Výrobca obalov , ktorý uvedie na slovenský trh súhrnne menej ako 100 kg obalov ročne má povinnosť registrácie na MŽP SR, ako aj viesť si evidenciu za všetky obaly a ohlasovať údaje z evidencie raz ročne priamo MŽP SR. V prípade, že počas roka výrobca prekročí hranicu 100 kg je potrebné uzatvoriť zmluvu s OZV ihneď po zistení  (a nahlásiť jej všetky množstvá obalov z evidencie za príslušný rok.  
 • Za našich klientov OZV NATUR-PACK, ktorí uvedú na trh menej ako 100 kg obalov súhrnne ročne plníme rovnako všetky povinnosti 

 

10.    Keď odovzdávam odpady z obalov zberovej spoločnosti, môžem tieto množstvá odrátať z evidencie a neuviesť ich do vášho výkazu? 

Nie, zákon to neumožňuje. Do výkazu je povinnosť uvádzať množstvá všetkých obalov, pre ktoré ste výrobca, bez ohľadu na to, kde vznikne odpad a ako s ním pôvodca odpadu nakladá.