Často kladené otázky – výrobcovia obalov

1. Ako sa zapísať do Registra výrobcov obalov?

 

Výrobca obalov je povinný požiadať ministerstvo životného prostredia o zápis do Registra výrobcov obalov pred uvedením výrobkov na trh.

Formulár žiadosti je uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (ďalej len „RZV vyhláška“).

Uzatvorením zmluvy o spolupráci pre plnenie povinností výrobcu s OZV NATUR-PACK, podáva žiadosť o zápis do registra za výrobcu NATUR-PACK.

 

2. Je potrebné označovať obaly?

 

Označovanie obalov podľa zákona o odpadoch nie je povinné! Ak sa však rozhodnete obaly označovať, musíte tak urobiť v súlade s týmto zákonom, a to:

 • ak sa rozhodnete označiť obal o materiálovom zložení obalu, musíte tak urobiť v súlade s osobitným predpisom  Rozhodnutie Komisie 97/129/ES zo dňa 28. januára 1997, ktoré ustanovuje identifikačný systém pre obalový materiál v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 3, Ú. v. ES L 50, 20.2.1997),
 • označenie podľa predchádzajúceho bodu musí byť viditeľné a ľahko čitateľné a musí byť primerane trvalé a stále aj po otvorení obalu,
 • obal sa môže označiť aj údajom o spôsobe nakladania s ním (príloha č. 14 RZV vyhlášky č.373/2015).

 

3. Ako si môže výrobca obalov zabezpečiť povinnosti zberu, zhodnotenia a recyklácie?

 

Pri obaloch zákon umožňuje dva spôsoby zabezpečenia, a to:

 • INDIVIDUÁLNE, vytvorením systému individuálneho nakladania s odpadmi z obalov – tento spôsob plnenia je možný len v prípade, že vie výrobca preukázať, že jeho odpady z obalov neskončia v komunálnom odpade! Následne mu musí byť udelená autorizácia na výkon činnosti individuálneho plnenia od MŽP SR. Konkrétnu formu preukazovania zákon nerieši.
 • KOLEKTÍVNE, prostredníctvom ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (tzv. OZV) pre obaly.

OZV pre obaly zabezpečuje plnenie pre obaly aj pre neobalové výrobky.

 

4. V prípade zapojenia sa do systému NATURPACK, aké povinnosti z toho vyplývajú pre výrobcu obalov voči OZV NATUR-PACK?

Výrobca obalov je podľa zákona o odpadoch povinný poskytnúť OZV úplné a pravdivé údaje a informácie potrebné pre riadny výkon prenesených povinností, ako aj uhradiť náklady, ktoré OZV vzniknú pri zabezpečovaní týchto povinností.

OZV NATUR-PACK pre svojich klientov zabezpečuje okrem podania žiadosti o zápis do registra aj ohlasovanie zmien údajov, ktoré boli uvedené v žiadosti o zápis do registra na MŽP SR od 30 dní od vzniku zmeny. Preto je dôležité, v prípade, že k takejto zmene dôjde, aby nám ju klient neodkladne nahlásil.

 

Výrobca obalov ďalej OZV NATUR-PACK zasiela kvartálnu informáciu o množstve obalov, ktoré uviedol na trh SR. Na základe kvartálnej informácie o množstve obalov uvedených na trh uhradí OZV kvartálny poplatok. Výška poplatku je odvodená od uvedeného množstva obalov a sadzby pre jednotlivé komodity. Sadzby sú stanovené na základe reálnych nákladov spojených so zberom a spracovaním odpadov z obalov.

 

Následne OZV NATUR-PACK zabezpečuje zber, prepravu, zhodnotenie a recykláciu potrebného množstva odpadov z obalov a na základe uvedených množstiev vypracováva ročné ohlásenie na ministerstvo.

 

Súčasťou prenesených povinností sú aj propagačné a vzdelávacie aktivity pre konečných používateľov a tieto OZV NATUR-PACK samozrejme taktiež zabezpečuje.

 

5. Čo zabezpečuje OZV NATUR-PACK pre zastúpených výrobcov?

 

OZV NATUR-PACK zabezpečuje plnenie aj iných ako vyhradených povinností za svojich zastúpených výrobcov, a to napríklad:

 • registrácia v registri výrobcov obalov a oznamovanie zmien,
 • vedenie evidencie,
 • zber, zhodnocovania a recykláciu odpadov z obalov v plnom rozsahu, minimálne vo výške zberového podielu a ustanovených limitov,
 • trhový a zberový podiel,
 • vypracovanie a zasielanie ohlásenia z evidencie o zabezpečení zhodnotenia a recyklácie na MŽP SR,
 • informovanie spotrebiteľa, propagačné a vzdelávacie aktivity,
 • poradenstvo v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) pre obaly.

 

6. Stanovuje zákon nejakú spodnú hranicu, výnimky pre malých podnikateľov?

Áno, zákon o odpadoch stanovuje spodnú hranicu 100 kg obalov. Na výrobcu, ktorý uvedie na trh v súhrnnom množstve menej ako 100 kg za kalendárny rok sa vzťahujú len niektoré povinnosti, napr.:

 

 • registrovať sa v registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
 • viesť a uchovávať evidenciu,
 • ohlasovať ministerstvu údaje z evidencie v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje.