Základné povinnosti

Spoločnosť , ktorá spĺňa niektorú z definície výrobcu ( napríklad  obalov ( §52 ods. 11) alebo neobalových výrobkov ( §74 ods. 4))  , má tieto vybrané povinnosti :

- zaregistrovať sa v Registri výrobcov vedenom Ministerstvom životného prostredia a oznamovať zmeny  registrovaných údajov

- viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje

- plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom tejto časti zákona

- znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu

 

V OZV NATUR-PACK plníme vyššie spomínané povinnosti výrobcu obalov za všetkých klientov na základe podpísanej zmluvy o plnení vyhradených povinností.

Možnosť zabezpečenia plnenia povinností výrobcu obalov ( len jedným z uvedených spôsobov):

Individuálne – v prípade, že výrobca preukáže , že výrobky uvádzané na trh neskončia v komunálnom odpade ( t.j. u občana), pre individuálne plnenie je potrebné získať autorizáciu

Kolektívne – prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá má udelenú autorizáciu Ministerstvom ŽP,  plnenie povinností cez NATUR-PACK  je možné po podpísaní zmluvy

(https://www.naturpack.sk/sluzby/vyrobcovia/ako-sa-stat-klientom-natur-packu/)

 

Povinnosti klientov OZV NATUR-PACK na základe podpísanej zmluvy

Štvrťročný výkaz výrobcu slúži k poskytovaniu údajov o množstvách výrobkov (obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, prenosných batérií) , ktoré klient OZV NATUR-PACK uviedol na trh za predchádzajúci štvrťrok.  Vzory jednotlivých hlásení sú k nahliadnutiu https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-vyrobcovia/ .

 

Klient má povinnosť:

  1. Evidovať množstvá výrobkov (obalov, neobalových) uvedených na trh ( pomôcka video návod ako viesť evidenciu https://www.naturpack.sk/sluzby/vyrobcovia/informacne-videa-pre-klientov-natur-packu/ )
  2. Elektronicky štvrťročne nahlasovať množstvá z evidencie do systému NATUR-PACK v časti pre členov https://vykazy.naturpack.sk/

 

Termíny zasielania štvrťročných výkazov:

výkaz za obdobie

od

do

1. štvrťrok

1. apríla

10. apríla

2. štvrťrok

1. júla

10. júla

3. štvrťrok

1. októbra

10. októbra

4. štvrťrok

1. januára

10. januára