Čo je to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV)?

Pod týmto pomerne zložitým názvom sa skrývajú organizácie, ktoré nesú na svojich pleciach obrovskú zodpovednosť v oblasti kvality triedenia a recyklácie vybraných zložiek komunálnych odpadov na Slovensku.

 

OZV NATUR-PACK je autorizovanou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre:

  • Obaly a neobalové výrobky
  • Elektrozariadenia
  • Batérie a akumulátory

OZV je povinná za recyklačné poplatky zabezpečiť plnenie zákonných povinností za svojich klientov (tzv. výrobcovia) a podieľa sa aj na plnení štátnych limitov recyklácie. Klientov OZV zákon nazýva výrobcami, v skutočnosti to však môžu byť aj dovozcovia, baliči a plniči rôznych výrobkov. V minulosti sa používal výstižnejší názov – povinné osoby.

Preto, aby OZV splnila svoje povinnosti voči štátu a výrobcom, zabezpečuje systém triedenia odpadov v obciach a mestách (samosprávach) a následnú recykláciu vytriedených zložiek odpadov. Výsledok práce OZV je teda súhra zmluvných vzťahov: OZV – výrobcovia – samosprávy – zberové spoločnosti. Každá OZV musí mať zazmluvnený zákonom požadovaný počet samospráv na základe svojho trhového podielu. NATUR-PACK má v súčasnosti na starosti takmer 1 200 samospráv vrátane štyroch najväčších krajských miest (BA, ZA, KE, PO).

Zabezpečenie funkčného systému triedených zložiek komunálnych odpadov nie je ľahká úloha a v každej samospráve alebo regióne môže mať svoje špecifiká. Aby Slovensko zvyšovalo úroveň triedeného zberu a naň nadväzujúcu recykláciu, je nevyhnutné systém triedenia odpadov priebežne zlepšovať. Aj v tomto smere má OZV zákonné povinnosti, a to v podobe informačných a vzdelávacích aktivít pre verejnosť.

OZV NATUR-PACK sa venuje vzdelávacím aktivitám dlhodobo a intenzívne. Sme autormi, spoluautormi a partnermi mnohých unikátnych ekovýchovných programov a projektov. Väčšinu z nich rozvíjame v spolupráci s mimovládnymi organizáciami (napr. DAPHNE, Živica, Eviana, Deti čistej zeme, INCIEN a pod.), špičkovými lektormi a v neposlednom rade i v spolupráci so zberovými spoločnosťami (OLO, KOSIT, TSMP). Od mája 2019 zverejňujeme pravidelné reportáže na našom YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti a venujeme sa témam, o ktoré má verejnosť záujem: predchádzanie vzniku odpadov, triedenie a recyklácia odpadov či vzdelávanie verejnosti.

Povinností, ktoré organizácia zodpovednosti výrobcov musí zabezpečovať, je veľa. Pri ich napĺňaní veľmi pomôže, ak budú organizáciám zodpovednosti výrobcov nápomocné aj partnerské samosprávy, ktoré môžu naše poznatky, informácie a vzdelávacie aktivity efektívne šíriť medzi svojimi občanmi.

Autor blogu: Mgr. Marek Brinzík, PR riaditeľ, OZV NATUR-PACK

Dátum zverejnenia: 20.9.2019