Druhý diel Zelenej dohody nahráva ekomodulácii

Európska komisia vydala 30.novembra 2022 ďalšie odporúčania - na ceste za znižovaním odpadu a podporením cirkulárnej ekonomiky v Európe.

„Každý Európan vyprodukuje ročne v priemere takmer 180 kg odpadu z obalov. Obaly sú jednou z hlavných oblastí, v ktorých sa siaha po pôvodných materiáloch, keďže v EÚ sa na obaly používa až 40 % plastov a 50 % papiera. Ak by sa neprijali žiadne opatrenia, EÚ by do roku 2030 zaznamenala ďalší nárast odpadu z obalov o 19 % a v prípade odpadu z plastových obalov dokonca o 46 %.“ uvádza sa v odporúčaní.

Navrhovaná revízia právnych predpisov EÚ o obaloch a odpade z obalov má tri hlavné ciele.

  1. obmedziť zbytočné obaly a podporiť obalové riešenia, ktoré sa dajú opätovne použiť a opätovne naplniť.
  2. dosiahnuť, aby sa všetky obaly na trhu EÚ dali do roku 2030 recyklovať ekonomicky realizovateľným spôsobom.
  3. znížiť potrebu primárnych prírodných zdrojov a vytvoriť dobre fungujúci trh s druhotnými surovinami a zvýšiť používanie recyklovaných plastov v obaloch pomocou povinných cieľov.

Kam sa chceme dostať?

Hlavný cieľ je, aby sa do roku 2040 znížil odpad z obalov o 15 % v porovnaní s rokom 2018, a to v každom členskom štáte na jedného obyvateľa. Udeje sa to prostredníctvom opätovného použitia aj recyklácie obalov.

Predchádzanie vzniku odpadu

Očakáva sa štandardizácia formátov obalov a označovanie opakovane použiteľných obalov. Výrobcovia a predajcovia, budú motivovaní k používaniu obalov na opätovné použitie alebo opätovné naplnenie.

Zákaz

Ako zjavne zbytočné obaly boli označené napr. jednorazové balenia jedla a nápojov konzumovaných v reštauráciách a kaviarňach. Miniatúrne šampónové fľaštičky či iné miniatúrne balenia v hoteloch. Práve tieto by mali byť v budúcnosti zakázané.

Recyklovateľnosť

Do roku 2030 by mali navrhované opatrenia zabezpečiť úplnú recyklovateľnosť obalov. Pomôcť by malo stanovenie kritérií navrhovania obalov, vytvorenie povinných systémov zálohovania plastových fliaš a hliníkových plechoviek. Objasniť by sa malo aj, ktoré druhy obalov musia byť kompostovateľné, aby ich spotrebitelia mohli vyhadzovať do bioodpadu.

Povinné používanie recyklátov

Smernica o jednorazových plastoch* zaviedla povinnosť používať od roku 2025 pri výrobe novej PET minimálne 25 % recyklátu. Obdobná povinnosť sa odporúča zaviesť aj pri ostatných plastových obaloch.

*Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Označovanie obalov

Navrhuje sa zjednotenie označení obalov pomocou etikety s informáciou, z čoho je obal vyrobený a do ktorého kontajnera patrí.

Bioplasty

Zelená dohoda sa venuje aj označovaniu bioplastov, ako aj informácii o aké biologicky rozložiteľné plasty ide, či odkiaľ pochádza zdroj, z ktorého sú vyrobené.

Zdroj: https://ec.europa.eu/