OZV NATUR-PACK zodpovedne plní ciele odpadového hospodárstva

Rozšírená zodpovednosť výrobcov je koncept, ktorý sa v odpadovom hospodárstve uplatňuje od roku 2016. Prostredníctvom tohto princípu financujú výrobcovia náklady na triedený zber cez organizácie zodpovednosti výrobcov.

V poslednom období sa čoraz častejšie objavujú informácie, že rozšírená zodpovednosť výrobcov ciele nastavené v platnej legislatíve neplní.

Limity a ciele odpadového hospodárstva

„NATUR-PACK ako jedna z organizácií zodpovednosti výrobcov, s trhovým podielom viac ako 40 %, plní všetky ciele nastavené zákonom o odpadoch. Tieto informácie transparentne zverejňujeme v správe o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá je verejne dostupná na našej webovej stránke a jej rozšírenú verziu zasielame na Ministerstvo životného prostredia SR,“ hovorí riaditeľ NATUR-PACK Michal Sebíň.

Mieru zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, alebo ľudovo povedané limity, definované v kapitole III prílohy č. 3 k zákonu o odpadoch, sme prekročili v každej obalovej komodite. V roku 2019 sme zabezpečili zhodnotenie pre 66 % obalov zo skla, 58 % obalov z plastov, 71 % obalov z papiera, 20 % kompozitných obalov a 81 % kovových obalov z množstiev, ktoré uviedli na trh naši výrobcovia,“ informuje M. Sebíň.

Aj podľa údajov EUROSTATU dosahuje Slovenská republika v oblasti plnenia limitov pre odpady z obalov úroveň porovnateľnú s vyspelými štátmi EÚ. Celkovú mieru recyklácie odpadov z obalov sme v roku 2017 dosiahli vo výške 65,7 % z množstva obalov uvedených na trh. Takmer rovnako ako v Rakúsku (65,6 %) alebo vo Fínsku (65,2 %). V prípade recyklácie plastových obalov je to dokonca 52,4 %, čo je viac ako európsky priemer (41,9 %).

Plnenie limitov recyklácie PLASTOV v členských štátoch EÚ:

Ciele zberu pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov sa počítajú osobitne pre každú organizáciu zodpovednosti výrobcov. „Ministerstvo životného prostredia určí percentuálnu výšku potenciálu, to znamená, koľko percent odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v zmesovom komunálnom odpade sa dá ešte vytriediť. Z celkového množstva odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sme v predchádzajúcom období vytriedili 40%, od 1.7.2020 máme stanovený cieľ 50%,“ vysvetľuje M. Sebíň.

Plnenie cieľov zberu pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov prispieva k plneniu celkového cieľa odpadového hospodárstva SR v oblasti komunálnych odpadov, podľa ktorého by Slovensko malo v roku 2020 recyklovať 50 % komunálneho odpadu. Vzhľadom k tomu, že v roku 2019 sme dosiahli hodnotu 39 % a rok predtým 36,3 %, je možné predpokladať, že cieľ sa splniť nepodarí. Plnenie celkového cieľa odpadového hospodárstva SR nie je prenesené na výrobcov, pretože zahŕňa aj druhy odpadov, na ktoré sa rozšírená zodpovednosť výrobcov nevzťahuje. Najväčší potenciál na vytriedenie z komunálneho odpadu predstavuje biologicky rozložiteľný komunálny odpad (viac ako 40 %), ktorého zber sa na Slovensku pomaly rozbieha.

Informovanie a vzdelávanie

„Každá organizácia zodpovednosti výrobcov má povinnosť zlepšovať aj povedomie o správnom triedení a realizovať vzdelávacie aktivity pre verejnosť. V tomto smere je NATUR-PACK aktívny nad rámec, ktorý mu ukladá zákon. Sme partnerom unikátnych vzdelávacích projektov a programov, ktoré rozvíjame buď sami, napríklad jediný YouTube portál s pravidelnou tvorbou videí o odpadoch na Slovensku, alebo v spolupráci s neziskovými organizáciami (Alchýmia triedenia komunálneho odpadu), zberovými spoločnosťami alebo aktívnymi výrobcami z radov našich klientov (projekt Chytrý Macko),“ dopĺňa PR riaditeľ NATUR-PACK Marek Brinzík.

Od minulého roka sme tiež získali status komunikačného partnera, napríklad pri projekte unikátneho behu Less Waste Run alebo v kampani Nie som prasa.

Komunikáciu s odbornou i laickou verejnosťou považujeme za dôležitú súčasť našej snahy o neustále zlepšovanie úrovne triedenia a recyklácie odpadov na Slovensku.

 

Autor blogu: RNDr. Michal Sebíň, PhD., riaditeľ OZV NATUR-PACK

Zdroje: