Prečo zostali obce bez organizácií zodpovednosti výrobcov?

Michal Sebíň, OZVVo štvrtok (23.1.2020) vydalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) tlačovú správu, v ktorej požadujú od Koordinačného centra (KC) pre obaly okamžité riešenie problému s financovaním triedeného zberu v takmer 200 obciach (s 270 000 obyvateľmi), ktoré nemajú zmluvu s OZV. ZMOS sa nestotožnil s výsledkami zlosovania nezazmluvnených obcí, v rámci ktorého všetky OZV potvrdili, že majú vyrovnaný podiel obyvateľov. Záverom upozorňujú, že ak sa situácia nevyrieši do konca januára 2020, podajú podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP).

 

Problém je ten, že dnes a ani 31. januára nebude SIŽP vedieť vyhodnotiť, či OZV majú zazmluvnené dostatočné množstvo obcí. Rovnováha systému triedeného zberu sa riadi ustanovením § 28 ods. 5 písm. f) zákona o odpadoch a v princípe hovorí o tom, že každá OZV si musí vypočítať svoj trhový podiel (OZV-čiek je aktuálne na Slovensku 10) a toto percento vztiahnuť k počtu obyvateľov na Slovensku. Následne si zazmluvniť taký počet obcí, v ktorých tento počet obyvateľov žije, a v týchto obciach financovať náklady na triedený zber. Ak však chcete trhový podiel vypočítať, potrebujete poznať základ, t. j. koľko obalov sa za daný rok na slovenský trh uviedlo.

Toto číslo dnes nikto nepozná. Jednak počas týchto dní mnohí výrobcovia ešte len sumarizujú údaje o obaloch uvedených na trh za 4. štvrťrok 2019 a ohlasujú ich OZV-čkam. OZV ich ohlasujú ministerstvu životného prostredia do 28. februára. Nie je teda možné, aby boli skutočne relevantné čísla zverejnené skôr ako začiatkom marca. Tu hovorí jasne aj zákon, ktorý ministerstvu ukladá povinnosť zverejniť údaje potrebné na výpočet trhového podielu najneskôr do 20. marca kalendárneho roku (pred novelizáciou zákona bol termín dokonca v apríli).

Ak teda tieto vstupné údaje nepoznáme, príslušné počty obyvateľov nevieme vypočítať. V súčasnosti majú OZV zmluvy s obcami uzatvorené na základe vlastných "odborných" odhadov vývoja na trhu. Nikto nevie, či nebude mať po zverejnení údajov ministerstvom viac alebo menej obyvateľov, ako potrebuje. V prvom prípade bude financovať obce, ktoré jej nepatria (obyvatelia sú navyše a výrobcovia doplácajú na inú OZV), v druhom prípade zostanú obce nezazmluvnené. Do tohto všetkého vstupuje ešte aj problém s viacerými výrobcami, ktorí k dnešnému dňu nemajú uzavreté zmluvy s OZV, a tým pádom zo základu pre výpočet trhového podielu "vypadli".

Súčasná situácia ukazuje, že zákonom nastavený systém neprináša obciam ani OZV-čkám stabilitu. Namiesto tlaku na to, aby jedna alebo druhá strana riešila túto, aktuálne neriešiteľnú, situáciu, je potrebné sa pozrieť, ako systém vylepšiť. Je absurdné, ak má OZV nastaviť systém na kalendárny rok, ale potrebné údaje dostane k dispozícii na konci prvého štvrťroka. V roku, v ktorom má mať už systém funkčný. Je to podobné, ako kúpiť si kalendár v decembri.

Cestou by bolo použiť napr. odhad množstva obalov uvedených na trh počas posledného kvartálu a vybilancovať systém pred koncom roka. A možno aj opätovne otvoriť diskusiu o zmysluplnosti princípu jedna obec - jedna zmluva a pozrieť sa, ako funguje konkurečný systém OZV v zahraničí, kde obce nie sú predmetom súťaže medzi OZV. Rok 2020 sme už zmeškali. Nezmeškajme ďalší.

Autor blogu: RNDr. Michal Sebíň, PhD., riaditeľ, OZV NATUR-PACK

Dátum zverejnenia: 4.2.2020