Ciele a limity za rok 2022 sme splnili

Jednou z povinností organizácie zodpovednosti výrobcov je každoročne za svojich klientov - výrobcov ktorých združuje - plniť ciele a limity odpadového hospodárstva. 

Za rok 2022 sme preto opätovne splnili zákonnú povinnosť za našich klientov: výrobcov obalovneobalových výrobkovelektrozariadení, ako aj výrobcov batérií a akumulátorov

Ohlásenie podľa § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sme Ministerstvu životného prostredia SR podali v zákonom ustanovenom termíne.

Obsahom ohlásení za všetkých zastúpených výrobcov obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, ako aj batérií a akumulátorov sú informácie o množstvách vyhradených výrobkov uvedených na trh SR našimi klientmi, ako aj informácie o množstvách odpadov z nich, ktorých zozbieranie, zhodnotenie a pre ktoré sme zabezpečili recykláciu. 

Klientom zasielame potvrdenia o splnení vyhradených povinností za rok 2022 za obaly a neobalové výrobky už po desiatykrát a za elektrozariadenia a batérie a akumulátory po štvrtýkrát elektronickou cestou, a to do konca marca 2023 (v súlade s § 28 ods. 4 písm. i) zákona o odpadoch).  

Znamená to, že ušetríme dva hárky papiera za každého svojho klienta, čo celkovo znamená viac ako 20 tisíc ušetrených listov papiera. Aj týmto spôsobom prispievame k ochrane životného prostredia.

Všetkým našim klientom ďakujeme za prejavenú dôveru a za využívanie našich služieb a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tím NATUR-PACK