Čo navrhuje Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky od

Dňa 15. decembra 2010 schválila vláda SR materiál s názvom "Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov ". Vypracovanie materiálu vyplýva z povinností, ktoré ustanovuje smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, podľa ktorej sú členské štáty povinné vypracovať národné stratégie pre realizáciu redukcie množstva biologicky odbúrateľného odpadu idúceho na skládku a túto stratégiu oznámiť Európskej komisii.

Potreba stratégie je zakotvená aj v slovenskom zákone o odpadoch, podľa ktorého je obec povinná separovať biologicky rozložiteľný odpad podľa stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom schválenej vládou. V tomto prípade ide o biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Keďže v spracovaní stratégie malo Ministerstvo životného prostredia SR výrazný časový sklz oproti ustanoveniam smernice, ministerstvo vypísalo v máji súťaž na obstaranie štúdie "Analýza odpadov v SR a nakladanie s nimi". Súčasťou tejto štúdie mala byť i analýza biologicky rozložiteľných odpadov v Slovenskej republike. Víťazom a spracovateľom štúdie sa stala bratislavská spoločnosť ETIAM.

Opatrenia pre naplnenie cieľov

Osemdesiatstranový materiál, ktorý bol schválený vládou, obsahuje viaceré opatrenia pre naplnenie cieľov, ktoré boli navrhnuté v stratégii. Ich zámerom je zabezpečiť splnenie základných cieľov, ktoré vyplývajú z o zmieňovanej smernice o skládkach odpadu, konkrétne:

 

OpatrenieMnožstvo BRO odkloneného od skládkovania (t)
Od roku 2013347 500
 - Zapojiť 40% obcí, ktoré majú do 1500 obyvateľov do komunitného kompostovania28 000
 - Zapojiť 40% domácností (IBV) do domáceho kompostovania135 500
 - Zvýšenie separovaného zberu papiera a lepenky na minimálne na 12 kg/obyvateľa64 500
 - Zaviesť povinný separovaný zber BRO z KO do roku 2013 s minimálne 20%-nou účinnosťou119 500
Od roku 2020451 750
 - Zapojiť 60% obcí, ktoré majú do 1500 obyvateľov do komunitného kompostovania42 000
 - Zapojiť 50% domácností (IBV) do domáceho kompostovania169 000
 - Zaviesť povinný separovaný zber BRO z KO do roku 2013 s minimálne 40%-nou účinnosťou240 750

                                                                                                    Zdroj: Stratégia..., MŽP SR

Okrem uvedených základných opatrení zabezpečujúcich odklon biologický rozložiteľných odpadov od skládkovania bude potrebné zabezpečiť naplnenie aj nasledovných opatrení:

• Podporiť budovanie bioplynových staníc, ktoré budú bioplyn vyrábať z odpadov a vyrobený bioplyn buď priamo premieňať na elektrickú energiu a teplo v kogeneračných jednotkách ako súčasti technológie, alebo ďalej spracovávať na výrobu bio-metánu z prostriedkov Eurofondov a Environmentálneho fondu.

• Dlhodobá (desaťročná) garancia ustálených dostatočne vysokých výkupných cien elektrickej energie vyrobenej z odpadov zo strany ÚRSO.

• Vytvoriť legislatívne predpoklady pre využívanie odpadov ako alternatívneho paliva.

• Vytvoriť technické normy obsahujúce požiadavky na výrobu a zloženie alternatívneho paliva vyrobeného z odpadov.

• Podporiť výstavbu zariadení na výrobu alternatívnych palív vyrobených z odpadov.

• Zaistiť využitie vhodných technológií na použitie alternatívnych palív vyrobených z odpadov.

• Podporiť používanie alternatívnych palív vyrobených z odpadov od domácich výrobcov formou štátnej dotačnej politiky.

• Legislatívne upraviť definíciu stavu konca odpadu ako základného predpokladu využitia odpadu ako sekundárnej suroviny.

• Legislatívne upraviť zákaz používania kuchynských drvičov odpadov.

Zdroj: Stratégia..., MŽP SR/ www.odpady-portal.sk

20.1.2011

Ďalšie články