Európsky parlament zverejnil návrh revízie smernice o odpade. Hlasovanie prebehne dnes

Štáty Európskej únie sa riadia viacerými druhmi právnych predpisov. Niektoré z nich sú záväzné, iné nie. V prípade odpadov rámec tvorí SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc v konsolidovanom znení  (ďalej „smernica o odpade“). Spomenutá smernica o odpade ukladá štátom EÚ povinnosť zaviesť od 1. januára 2025 triedený zber pre textil (v súčasnosti sa to týka papiera, kovu, plastu a skla). Aj v súvislosti s touto povinnosťou bola 5. júla 2023 vo vestníku Európskeho parlamentu zverejnená revízia tejto smernice (ďalej „návrh smernice“).

Ciele a dôvody revízie smernice o odpade

Revízia smernice sa netýka len textilu, ale aj potravinárskeho sektora. Potravinársky sektor je najnáročnejším a textilný sektor je štvrtým najnáročnejším sektorom na zdroje, pričom ani v jednom z nich sa plne nedodržiavajú základné zásady odpadového hospodárstva EÚ stanovené v hierarchii odpadového hospodárstva. Ide o sektory veľmi náročné na zdroje, ktoré spôsobujú významné negatívne environmentálne vplyvy. Revíziou smernice sa majú teda dosiahnuť tieto ciele:

  • znížiť environmentálne a klimatické vplyvy, zvýšiť kvalitu životného prostredia a zlepšiť verejné zdravie v súvislosti s nakladaním s textilným odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva,
  • znížiť environmentálne a klimatické vplyvy potravinových systémov v súvislosti so vznikom potravinového odpadu. Predchádzanie vzniku potravinového odpadu by prispelo aj k potravinovej bezpečnosti.

Konkrétne opatrenia, ktoré prináša revízia smernice

Textil

V prípade textilu si EÚ zvolila ako stratégiu v oblasti udržateľnosti a obehovosti textílií odklonenie sa od lineárneho spôsobu navrhovania, výroby, používania a zneškodňovania textilných výrobkov (ktoré v súčasnosti prevláda), pričom je potrebné obmedziť aj rýchlu módu.

V stratégii sa považuje za dôležité, aby výrobcovia, ktorí vytvárajú textilné výrobky, z ktorých sa následne stane odpad, niesli za tento odpad zodpovednosť. Jedná sa teda o zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov za textílie s ekomoduláciou pre členské štáty EÚ.

Zavedením RZV výrobcovia textilných, s textíliami súvisiacich a obuvníckych výrobkov budú podľa návrhu znášať náklady na tieto činnosti, ako napr. zber použitých a odpadových textílií, vykonávanie prieskumu zloženia zozbieraného zmesového komunálneho odpadu, poskytovanie informácií o udržateľnej spotrebe, predchádzaní vzniku odpadu, opätovnom použití, príprave na opätovné použitie, podpora výskumu a vývoja s cieľom zlepšiť procesy triedenia a recyklácie.

Výrobcovia budú uvedené povinnosti v zmysle návrhu smernice plniť prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov. Tieto budú mať, samozrejme, zodpovednosť za plnenie povinností voči samotným výrobcom, ale aj ku koncovým používateľom.

Potraviny

Znižovanie potravinového odpadu je potrebné vo všetkých okamihoch jeho vzniku. To znamená od jeho vzniku vo fázach výroby, spracovania, distribúcie, v reštauráciách, stravovacích službách a domácnostiach. Mal by sa stanoviť kvantifikovaný cieľ znižovania množstva potravinového odpadu, ktorý by mali členské štáty dosiahnuť do roku 2030.

Opatrenia majú obsahovať napr. informačné kampane zamerané na zmenu správania s cieľom znížiť vznik potravinového odpadu, identifikáciu a riešenie neefektívneho fungovania potravinového dodávateľského reťazca, podporu darovania potravín, pričom sa uprednostňuje ľudská spotreba pred použitím potravín ako krmiva pre zvieratá a opätovným spracovaním na nepotravinové výrobky.

Opatreniami sa majú do 31. decembra 2030 dosiahnuť nasledovné ciele:

  • znížiť mieru vzniku potravinového odpadu pri spracovaní a výrobe o 10 % v porovnaní s objemom vzniknutým v roku 2020;
  • znížiť mieru vzniku potravinového odpadu na obyvateľa, spoločne v maloobchodnej a inej distribúcii potravín, v reštauráciách a stravovacích službách a v domácnostiach, o 30 % v porovnaní s objemom vzniknutým v roku 2020.

Návrh revízie smernice bude účinný dvadsiatim dňom po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Zdroje:

[1] SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc v konsolidovanom znení

[2] Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade [cit. 2023-10-02]