K nakladaniu s odpadmi a obalmi sa ako jediný zo Slovenska vyjadril NATUR-PACK

V roku 2013 sprístupnila Európska komisia on-line diskusiu na tému procesu revízie hlavných cieľov stanovených v rámcovej smernici o odpade, smernici o obaloch a odpadoch z obalov a smernici o skládkach odpadov. Diskusia určená odbornej aj širokej verejnosti, organizáciám aj verejným orgánom bola zameraná na identifikáciu problémov a navrhovanie možných riešení.

Zapojil sa iba NATUR-PACK

Do diskusie vedenej formou dotazníka sa zapojilo 670 respondentov. Z toho zo Slovenska iba jedna organizácia.

„Možnosť ovplyvniť ciele smernice, sme si nemohli nechať ujsť. Nečakali sme však, že budeme zastupovať názor celého Slovenska. Smernica z dielne Európskej komisie má veľký význam. Hlavne, keď berieme do úvahy skutočnosť, že práve ona bude formovať legislatívu všetkých členských štátov.“ uviedol riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK, a.s. RNDr. Michal Sebíň, PhD.

Zapojenie ostatných krajín

Diskusie sa najpočetnejšie zúčastnili zástupcovia firiem z Belgicka, Nemecka a Veľkej Británie. Z občanov sa najviac zapojili Francúzi, Nemci a Taliani.

Obsah dotazníka

Dotazník sa skladal zo siedmych kategórií.  Rámcová smernica o odpadoch, Smernica o skládkach odpadov, Smernica o obaloch a odpadoch z obalov a Ciele, ako nástroj v právnych predpisoch o odpadoch tvorili jednotlivé časti.

Výsledky dotazníka

Obaly tvoria takmer 40% odpadov. Ich limity pre zber boli definované v smernici o obaloch a odpadoch z obalov ešte pred 20timi rokmi. Od vtedy sa výraznejšie nezmenili.

V konzultácii bola navrhnutá recyklácia jednotlivých prúdov odpadov až do výšky 80% z celkového množstva (pre sklo). Medzi výraznú zmenu v množstve recyklovaných odpadov patria plasty. Momentálny je cieľ na ich recykláciu 22,5%, navrhuje sa 60%.

Podľa respondentov by pomohlo zlepšiť stav v odpadovej a obalovej problematike štandardizovanie metodológie kalkulácií miery recyklácie a odstránenie maximálneho limitu 80 %, ktorý stanovuje, koľko odpadu z obalov môže členský štát zrecyklovať.

Všetky výsledky diskusie sú zverejnené na stránkach www.wastetargetsreview.eu

 

zdroje: http://ec.europa.eu

www.euractiv.sk

 

súvisiace novinky:

On-line diskusia o nakladaní s odpadom v EÚ

Konzultácie EK o cieľoch recyklácie odhalili nejednotnosť krajín v environmentálnej politike

16.1.2014

Ďalšie články