K udržateľnému rastu s vyššími cieľmi v oblasti recyklácie

Začiatkom mesiaca Európska komisia zverejnila koncepciu stratégie nakladania s odpadmi a obalmi. Hlavným cieľom návrhu je nasmerovať EÚ k hospodárstvu využívajúcemu odpad, zvýšiť objem recyklovaného odpadu, zabezpečiť prístup k surovinám a hospodársky rast.

Hlavné ciele sú:

  • zvýšiť recykláciu odpadu na 70% a odpadov z obalov na 80% do roku 2030
  • ukončiť vývoz recyklovateľného odpadu na skládky do roku 2025
  • znížiť produkciu odpadov v potravinárstve o 30% do roku 2025
  • zlepšiť monitoring nebezpečného odpadu
  • zjednodušiť právne predpisy týkajúce sa odpadu
  • posilniť spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi

Tieto a ďalšie ciele by mali byť splnené prostredníctvom niekoľkých krokov. Medzi zásadnými sa uvádza prechod od lineárneho k cyklickému hospodárstvu a posilnenie cieľov týkajúcich sa odpadov v existujúcich smerniciach.

Ku stratégiám sa vyjadril aj komisár pre životné prostredie Janez Potočnik: „Lineárne hospodárske systémy, ktoré sme zdedili z 19. storočia, používame ešte stále aj v 21. storočí, v ére rozvíjajúcich sa ekonomík, miliónov nových spotrebiteľov zo strednej triedy a navzájom prepojených trhov.

„Ak si chceme udržať konkurencieschopnosť, musíme naše zdroje využívať naplno, to znamená recyklovať ich na opätovné použitie, a nie odvážať ich ako odpad na skládky,“ pokračoval.

Prechod na cyklické hospodárstvo je nielen možný, ale je aj rentabilný, to však neznamená, že sa nám podarí dosiahnuť ho bez správnych politík. V cieľoch na rok 2030, ktoré navrhujeme, sa hovorí o tom, že už dnes je potrebné prijať opatrenia na urýchlenie prechodu na cyklické hospodárstvo, a využiť tak príležitosti v oblasti podnikania a pracovných miest, ktoré ponúka,“ dodal.

Európska komisárka pre výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová sa na danú tému vyjadrila: „Výskum a inovácia sú kľúčovými faktormi úspechu cyklického hospodárstva, a práve preto dnes navrhujeme integrovaný prístup,“.

zdroj: www.euractiv.sk

Súvisiace články:

Európska komisia navrhuje recyklovať 80% odpadov z obalov do roku 2030

15.7.2014

Ďalšie články