Kontroly plnenia povinností povinných osôb, výrobcov a dovozcov v roku 2011.

Jedným z kontrolných orgánov štátnej správy pre plnenie povinností povinných osôb podľa zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch, je aj Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len SIŽP). Podľa aktuálnej výročnej správy o činnosti, SIŽP vykonala v oblasti odpadového hospodárstva celkom 782 kontrol, kde pri 312 kontrolách boli zistené porušenia právnych predpisov odpadového hospodárstva a uložené pokuty vo výške 220 505,- EUR.

V oblasti kontroly povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch, SIŽP vykonala 29 kontrol (predovšetkým u povinných osôb v oblasti programu prevencie), kde bolo zistené 1 porušenie zákona o obaloch. Na základe požiadavky MŽP SR bolo vykonaných ešte 13 kontrol, zameraných na povinnosť registrácie, pričom porušenie bolo zistené v 2 prípadoch.

Povinnosti výrobcov a dovozcov vybraných komodít vyplývajúcich z ustanovení § 42 až 48, § 54, § 56 zákona o odpadoch, boli kontrolované v 27 prípadoch, kde porušenie zákona o odpadoch bolo zistené v 7 prípadoch. Medzi kontrolované subjekty a vybrané komodity patrili  dovozcovia výrobkov z viacvrstvových kombinovaných materiálov, plastov, papiera, skla, kovových obalov a dovozcovia výrobkov balených v týchto materiáloch.

Medzi najčastejšie zistené porušenia pri takto zameraných kontrolách patrilo neohlasovanie ustanovených údajov z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

 

V roku 2011 SIŽP vykonala celkom 46 kontrol plnenia povinností, zameraných na nakladanie s elektrozariadeniami a elektroodpadom, u výrobcov a distribútorov elektrozariadení.

Medzi najčastejšie porušenia v zistených 25 prípadoch patrili:

  • nezaregistrovanie sa na obvodnom úrade životného prostredia (distribútor, ktorý vykonáva spätný odber elektroodpadu) podľa § 15 ods. 1 zákona o odpadoch,
  • nezaregistrovanie sa na MŽP SR (výrobca elektrozariadení) v súlade s § 54b ods. 1 písm. l zákona o odpadoch,
  • neplnenie evidenčných a ohlasovacích povinností (výrobca elektrozariadení) v súlade s § 54b ods. 1 písm. p zákona o odpadoch.

Je na mieste podotknúť, že kontroly v predmetných oblastiach vykonávali aj ďalšie kontrolné orgány štátnej správy. Z výsledkov kontrol SIŽP je zrejmé, že pokuty sú uložené za podobné nedostatky ako v minulosti. „Novinkou“ je  kontrola programu prevencie , ak táto povinnosť vyplýva z obalového zákona.  Vypracovanie programu prevencie je jednou z našich ponúkaných služieb v oblasti environmentálneho poradenstva.

NATURPACK svojim klientom ponúka bezplatnú aktívnu účasť pri kontrolách v oblasti zákona o obaloch, komodít spoplatnených Recyklačným fondom a elektrozariadení. V takom prípade je nás nutné obratom, po ohlásení kontroly  kontaktovať a dohodnúť ďalší postup.

10.5.2012

Ďalšie články