Ministerstvo navrhlo zmenu nariadenia k limitom zhodnotenia elektroodpadu

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo nový návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 206/2010 Z. z.

Úprava platného Nariadenia vlády SR č. 388/2005 Z. z. v znení č. 206/2010 Z. z. vychádza z nutnosti úplnej transpozície smernice EPaR 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení v znení 2003/108/ES („WEEE smernice“).

Európska komisia sa domnieva, že Slovenská republika neúplne a nesprávne transponovala WEEE smernicu a preto zaslala odôvodnené stanovisko, v ktorom oznámila Slovenskej republike, že niektoré otázky, na ktoré upozornila formálna výzva, ostávajú aj naďalej nevyriešené. Ministerstvo preto pristúpilo k vypracovaniu novely nariadenia.

Predkladaný návrh nariadenia zosúlaďuje spôsob výpočtu limitov pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok s WEEE smernicou.

ZMENY

V súčasnom stave obsahoval § 1 iba jednu vetu: "Limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok podľa kategórií elektrozariadení sa ustanovujú v prílohe č. 1."

Nové nariadenie posúva vetu do bodu 2, pred ňu sa presúva poznámka, ktorá bola pôvodne v prílohe č. 1 pod tabuľkou.

Znela takto:
Limit predstavuje percentuálne vyjadrenie množstva zhodnoteného, resp. opätovne použitého a recyklovaného elektroodpadu vo vzťahu k celkovej hmotnosti elektroodpadu prijatého do zariadenia na spracovanie elektroodpadu.

Nové znenie:
Limit predstavuje percentuálne vyjadrenie množstva zhodnoteného, recyklovaného a opätovne použitého elektroodpadu a od 1. januára 2009 aj množstva elektroodpadu z opätovne použitých celých elektrozariadení vo vzťahu k celkovej hmotnosti elektroodpadu prijatého do zariadenia na spracovanie elektroodpadu.

Zdroj: www.odpady-portal.sk

13.1.2011

Ďalšie články