NATUR-PACK splnil povinnosti najväčšiemu počtu výrobcov na Slovensku

OZV NATUR-PACK každoročne plní povinnosti pre najväčší počet klientov spomedzi všetkých organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). Ku koncu roku 2021 to bolo súhrnne takmer 7 900 spoločností. Naši klienti sú výrobcovia obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, ako aj výrobcovia batérií a akumulátorov

Dňa 25.2.2022 sme splnili v zákonnej lehote za svojich klientov ohlasovaciu povinnosť za rok 2021 podľa § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a Ministerstvu životného prostredia SR sme podali zákonom stanovené ohlásenia.

Obsahom ohlásení za všetkých zastúpených výrobcov obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, ako aj batérií a akumulátorov sú informácie o množstvách vyhradených výrobkov uvedených na trh SR našimi klientmi, ako aj informácie o množstvách odpadov z nich, ktorých zozbieranie, zhodnotenie a recykláciu sme zabezpečili.  Klientom zasielame potvrdenia o splnení vyhradených povinností za rok 2021 za obaly a neobalové výrobky už po deviatykrát a za elektrozariadenia a batérie a akumulátory po tretíkrát elektronickou cestou, a to do konca marca 2022 (v súlade s § 28 ods. 4 písm. i) zákona o odpadoch).  Týmto ušetríme dva hárky papiera za každého svojho klienta, čo celkovo znamená viac ako 20 000 ušetrených listov papiera. Aj týmto spôsobom prispievame k ochrane životného prostredia.

Všetkým našim klientom ďakujeme za prejavenú dôveru a za využívanie našich služieb a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tím NATUR-PACK