NATUR-PACK úspešne podal ohlásenia za viac ako 7 800 klientov

OZV NATUR-PACK plní povinnosti pre najväčší počet klientov spomedzi všetkých organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). Ku koncu roku 2020 to bolo súhrnne viac ako 7 800 spoločností. Naši klienti sú výrobcovia obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, ako aj výrobcovia batérií a akumulátorov.

Dňa 26.2.2021 sme splnili v zákonnej lehote za svojich klientov ohlasovaciu povinnosť za rok 2020 podľa § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a Ministerstvu životného prostredia SR sme podali zákonom stanovené ohlásenia.

Obsahom ohlásení za všetkých zastúpených výrobcov obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, ako aj batérií a akumulátorov sú informácie o množstvách vyhradených výrobkov uvedených na trh SR našimi klientmi, ako aj informácie o množstvách odpadov z nich, ktorých zozbieranie, zhodnotenie a recykláciu sme zabezpečili.

Klientom zasielame potvrdenia o splnení vyhradených povinností za rok 2020 za obaly a neobalové výrobky už po ôsmykrát a za elektrozariadenia a batérie a akumulátory po druhýkrát prostredníctvom elektronickej pošty, a to do konca marca 2021 (v súlade s § 28 ods. 4 písm. i) zákona o odpadoch).

Týmto ušetríme dva hárky papiera za každého svojho klienta, čo celkovo znamená viac ako 19 000 ušetrených listov papiera. Aj týmto spôsobom prispievame k ochrane životného prostredia.

Všetkým našim klientom ďakujeme za prejavenú dôveru a za využívanie našich služieb.

Tím NATUR-PACK