Ohlásenia za obaly a neobalové výrobky sme úspešne podali

OZV NATUR-PACK splnila v zákonnej lehote za svojich klientov ohlasovaciu povinnosť za rok 2018 (podľa § 27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch). Dňa 27.2.2019 sme podali MŽP SR zákonom stanovené ohlásenia.

Obsahom ohlásení sú informácie o množstvách obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh SR klientmi OZV NATUR-PACK, ako aj informácie o množstvách odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktorých zozbieranie, zhodnotenie a recykláciu zabezpečila OZV NATUR-PACK.

Potvrdenia o splnení vyhradených povinností za rok 2018 týkajúce sa zabezpečenia cieľov a limitov odpadového hospodárstva a zberového podielu za obaly a neobalové výrobky budú klientom OZV NATUR-PACK zasielané už po šiestykrát prostredníctvom elektronickej pošty, a to do konca marca (v súlade s § 28 ods. 4 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch).

Týmto OZV NATUR-PACK ušetrí dva hárky papiera za každého svojho klienta, čo celkovo znamená takmer 17 500 ušetrených listov papiera. Aj týmto spôsobom prispieva OZV NATUR-PACK k ochrane životného prostredia.

OZV NATUR-PACK ďakuje klientom za prejavenú dôveru a zberovým spoločnostiam a samosprávam za spoluprácu na neustálom zdokonaľovaní systému triedeného zberu komunálneho odpadu.

6.3.2019

 

Ďalšie články