Ohlásenia za obaly a neobalové výrobky sú úspešne podané

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK splnila v zákonnej lehote ohlasovaciu povinnosť za rok 2016, podľa §27 ods. 4 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Ministerstvu životného prostredia SR sme doručili:

  1. Ohlásenie o obaloch uvedených na trh v Slovenskej republike a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov (v rozsahu podľa §15 vyhlášky č. 366/2015 Z. z.).
  2. Ohlásenie o zbere odpadov z obalov (v rozsahu podľa §15 vyhlášky č. 366/2015 Z. z.).
  3. Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh v Slovenskej republike a miere zhodnocovania a recyklácie odpadov z neobalových výrobkov (v rozsahu podľa §16 vyhlášky č. 366/2015 Z. z.).

Obsahom ohlásení sú informácie o množstvách obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v SR klientmi OZV NATUR-PACK, ako aj informácie o množstvách odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktorých zozbieranie, zhodnotenie a recykláciu zabezpečil NATUR-PACK.

Potvrdenia o splnení uvedených povinností pre jednotlivých klientov budú zaslané elektronickou formou do konca marca.

V roku 2016 sa nám úspešne podarilo presadiť na novovytvorenom trhu OZV, kde sme potvrdili pozíciu lídra a opäť plníme povinnosti pre najvyšší počet výrobcov vyhradených výrobkov. V oblasti obalov a neobalových výrobkov poskytujeme služby 59,63% z počtu klientov všetkých OZV pre obaly.

Ďakujeme za Vašu vernosť a zároveň sa tešíme na nové výzvy v roku 2017. Iba spoluprácou s Vami môžeme zabezpečiť recykláciu obalov, ktorá prispieva k ochrane životného prostredia.

2.3.2017

Ďalšie články