Predbežné stanovisko MŽP k odpadovým smerniciam vstúpilo do MPK

V posledné júnové dni vstúpilo do medzirezortného pripomienkového konania Predbežné stanovisko SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade, smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

K návrhu je možné vzniesť pripomienky do 5. augusta.

Nové ciele stanovené v smernici o obaloch a odpadoch z obalov:

- do konca roka 2025 sa pripraví na opätovné použitie a zrecykluje sa aspoň 70 % hmotnosti všetkého odpadu z obalov;

- v prípade týchto špecifických materiálov obsiahnutých v odpade z obalov sa do konca roka 2025 dosiahnu nasledujúce minimálne ciele týkajúce sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie:

 • 60 % v prípade plastov;
 • 65 % v prípade dreva;
 • 80 %  v prípade železných kovov;
 • 80 % v prípade hliníka;
 • 80 % v prípade skla;
 • 90 % v prípade papiera a lepenky;

- do konca roka 2030 sa pripraví na opätovné použitie a zrecykluje sa aspoň 80 % hmotnosti všetkého odpadu z obalov;

- v prípade týchto špecifických materiálov obsiahnutých v odpade z obalov sa do konca roka 2030 dosiahnu nasledujúce minimálne ciele týkajúce sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie:

 • 80 % v prípade dreva;
 • 90 %  v prípade železných kovov;
 • 90 % v prípade hliníka;
 • 90 % v prípade skla.

K zmene cieľov stanoveným v smernici o obaloch a odpadoch z obalov sa ministerstvo vyjadrilo nasledovne: „Vo všeobecnosti ciele stanovené v návrhu smernice považujeme za ambiciózne a mali by sa stanoviť reálnejšie. Ak nebude možné podporiť energetické zhodnotenie odpadov z obalov, predpokladáme, že nebude možné dosiahnuť takto stanovené ciele pre niektoré druhy obalov, hlavne dreva, skla a papiera a lepenky. Oceňujeme, že pri obaloch z kovov budú ciele stanovené samostatne pre obaly železné a neželezné.“

Hlavnými zmenami v návrhu smerníc oproti platnej legislatíve sú:

 • zosúladenie vymedzenia pojmov a odstránenie zastaraných právnych požiadaviek,
 • zjednodušenie a zefektívnenie povinností týkajúcich sa podávania správ,
 • zavedenie systému včasného varovania na účely monitorovania plnenia cieľov v oblasti recyklácie,
 • zavedenie minimálnych prevádzkových podmienok pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu,
 • zvýšenie náročnosti cieľa v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu na 70 % do roku 2030,
 • zvýšenie náročnosti cieľov v oblasti opätovného použitia a recyklácie odpadu z obalov,
 • obmedzenie skládkovania iného ako zvyškového komunálneho odpadu do roku 2030,
 • zosúladenie delegovaných a vykonávacích aktov s článkami 290 a 291 ZFEÚ.

Smernicou stanovený termín transpozície je 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto  smernice, pričom smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Podľa ministerstva je táto lehota veľmi krátka preto, že členským štátom neostane reálny čas na vecnú prípravu a legislatívnu úpravu národných zákonov a súvisiacich vykonávacích predpisov.

Transpozícia bude zabezpečená prostredníctvom novelizácie platných národných zákonov a súvisiacich vykonávacích právnych predpisov.

Následne komisia predpokladá negatívne ekonomické dopady. „Iba na dosiahnutie stanovených cieľov bude potrebné personálne posilniť kontrolné orgány v oblasti odpadového hospodárstva, podporiť triedený zber odpadov, zaviesť masívne dlhodobé propagačné kampane zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov ako aj podporiť budovanie zariadení na opätovné použitie a recykláciu odpadov bude vyžadovať navýšenie verejných prostriedkov do týchto aktivít. Taktiež zavedenie elektronických registrov a informačných systémov v oblasti odpadového hospodárstva bude vyžadovať navýšenie prostriedkov do rezortu ŽP. Pozitívnym výsledkom by mali byť úspory pokiaľ ide o odstraňovanie znečistenia životného prostredia a repatriáciu odpadu, ako aj úspory nepriamych nákladov potrebných na odstraňovanie nezákonne uloženého odpadu.“ uvádza v stanovisku ministerstvo.

 

Zdroj: Predbežné stanovisko SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade, smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti

 

Súvisiace články:

Európska komisia navrhuje recyklovať 80% odpadov z obalov do roku 2030

K udržateľnému rastu s vyššími cieľmi v oblasti recyklácie

 

4.8.2014

Ďalšie články