Pripomienkovali sme návrh zákona o odpadoch

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o odpadoch bolo ukončené 6. mája 2014. K návrhu prišlo 2660 pripomienok, z toho až 1613 zásadných.

MŽP SR navrhuje začlenenie zákona o obaloch do zákona o odpadoch. Nový predpis sa preto bude týkať všetkých povinných osôb ako aj nových subjektov, pre ktoré sa zavádzajú povinnosti v rámci definovanej rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

NATUR-PACK uplatnil k návrhu 73 zásadných pripomienok.

Zlúčením zákona o obaloch so zákonom o odpadoch sa MŽP SR sa vybralo presne opačnou cestou ako väčšina členských krajín EÚ. Práve z dôvodu, že problematika jednotlivých komodít je na úrovni EÚ riešená samostatnými smernicami, vznikajú v praxi problémy spôsobené pojmovou nejednotnosťou jednotlivých smerníc. Navrhujeme preto štrukturovať právnu úpravu odpadového hospodárstva ako samostatný základný zákon o odpadoch a jednotlivé zákony týkajúce sa komodít a prúdov odpadu, ktoré je potrebné upraviť. Minimálne tie, ktoré samostatne definujú smernice EÚ (napr. odpad z obalov, elektroodpad, použité batérie a akumulátory).

 

Návrh zákona o odpadoch zvyšuje byrokratické zaťaženie výrobcov a dovozcov čo samozrejme prinesie aj rast nákladov. Navrhujeme z návrhu odstrániť najmä:

  • povinnosť vykonávania auditov u výrobcov,
  • povinnosť zriadenia finančnej zábezpeky,
  • obmedzenie zmluvných vzťahov,
  • obmedzenie plnenia povinností výlučne cez jednu organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV),
  • prenášanie zodpovednosti za udelenú pokutu z OZV na zastúpených výrobcov,
  • zavedenie autorizácie výrobcov a OZV s nejasnými podmienkami pre jej získanie.

Nastavenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov je nejasné a chaotické. Výsledkom je návrh systému, kde výrobcovia a OZV, ktoré majú povinnosť plniť si povinnosti vychádzajúce zo smerníc EÚ, nemajú garantovaný prístup k odpadu zo svojich výrobkov. V členských štátoch EÚ je to presne naopak, prístup k odpadu a k základnej infraštruktúre pre jeho zber je výrobcom zákonom garantovaný. Negatívnym dôsledkom tohto návrhu môže byť vznik monopolu v čase kedy sa otvárajú aj posledné monopolné trhy v tomto sektore v EÚ.

Všetky vznesené pripomienky nájdete na našej webovej stránke.

14.5.2014

Ďalšie články