Rada EÚ spravila ďalší krok na ceste za finálnym znením revízie Rámcovej smernice o odpadoch

Rámcová smernica o odpadoch (Waste Framework Directive) sa vo svojej revidovanej verzii zameriava na potravinový a textilný odpad.

17. júna 2024 prišlo k ďalšiemu posunu, keď Rada Európskej únie (ďalej len Rada) zaujala stanovisko k návrhu Rámcovej smernice.

V časti k textilnému odpadu apeluje Rada na predchádzanie vzniku odpadu vytvoreného z „fast fashion“ a uľahčenie opätovného použitia odevov.  

Návrh na revíziu Rámcovej smernice o odpadoch stanovuje harmonizované systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Od módnych značiek a výrobcov textilu Rada navrhuje vyžadovať platenie poplatkov s cieľom financovať náklady na zber a spracovanie textilného odpadu.

Tieto systémy odporúča Rada zaviesť, rovnako ako Európska komisia, do 30 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Európsky parlament navrhuje povinné zavedenie schémy do 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti smernice.

Do pôsobnosti by mali byť podľa Rady zahrnuté aj mikropodniky a výpočet poplatku by mal podliehať ekomodulačným princípom.

Prečítajte si aj novinku, v ktorej sme zhrnuli vývoj povinností ohľadom textilného odpadu a postoj Európskeho parlamentu.

Všeobecný prístup Rady, ktorý sa dnes dosiahol, umožňuje rotujúcemu predsedníctvu začať rozhovory s Európskym parlamentom o konečnom znení, ktoré sa uskutočnia v rámci nového legislatívneho cyklu.

Zdroj: Tlačová správa Rady Európskej únie zo 17. júna 2024