Vedia Bratislavčania triediť odpady? Zisťovali sme opäť v analýze odpadov

Darí sa Bratislavčanom triediť odpady? Ak chcete vedieť, ako dopadla posledná analýza odpadov, ktorú sme uskutočnili v spolupráci s nižšie uvedenými partnermi, prečítajte si tlačovú správu organizácie INCIEN a pozrite si aj našu videoreportáž k tejto téme.

Tlačová správa:

Analýza obsahu žltých a modrých nádob na triedený zber odpadov v Bratislave

30.10.2019

 

V roku 2018 bola realizovaná analýza obsahu žltých kontajnerov v Bratislave, ktorej výsledkom bolo zistenie, že obyvatelia hlavného mesta triedia, ale k zlepšeniu výsledkov by potrebovali pomoc. Analýzu realizoval Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z., v spolupráci so spoločnosťou Tetra Pak, a.s., organizáciami NATUR-PACK, a.s., OLO a.s. a za účasti zástupcov hlavného mesta.

V roku 2019 sa organizátori analýzy rozhodli, že ju na území Bratislavy zopakujú a okrem žltých nádob sa zamerali aj na obsah modrých nádob, určených pre odpady z papiera a lepenky. Výsledky analýzy potvrdili, že v Bratislave je ešte stále veľký priestor na zvyšovanie kvality triedenia odpadov.

 

K bezproblémovému priebehu analýzy veľkou mierou prispelo 45 dobrovoľníkov zo slovenskej pobočky spoločnosti Pernod Ricard, ktorí po zaškolení pomáhali pri triedení jednotlivých druhov odpadov.

 

Cieľom tejto analýzy bolo zistiť skutočné zloženie obsahu žltých zberných nádob, ktoré sú v Bratislave od roku 2018 určené na zber plastov, nápojových kartónov (tzv. VKM), kovových obalov a modrých zberných nádob, ktoré sú určené na zber odpadov z papiera a lepenky. Zisťovala sa miera znečistenia, pomer jednotlivých zbieraných triedených zložiek, pomer obalov a neobalových výrobkov pri plastoch.

 

Analýzy triedených zložiek odpadov majú mimoriadny význam pre zlepšovanie a zefektívňovanie systému triedeného zberu, ako aj pri upozorňovaní občanov na najčastejšie chyby, ktorým je potrebné pri triedení predchádzať.

 

Žlté nádoby, určené na zber plastov, nápojových kartónov (VKM) a kovových obalov, pochádzali z komplexnej bytovej výstavby z MČ Ružinov. Modré nádoby, určené na zber papiera a lepenky, pochádzali z MČ Staré mesto, zo zástavby rodinných domov. Zber odpadov zabezpečila bratislavská mestská spoločnosť OLO zberovými vozidlami v deň analýzy.

 

Analýzou žltých nádob bolo zistené, že obsahujú až 25,16% nečistôt, teda odpadov, ktoré do nich nepatria. Ide o výrazne horšie hodnoty ako v roku 2018, kedy nečistoty predstavovali 14,40 %. Kvalita triedenia v žltých nádobách teda nie je na uspokojivej úrovni a je tu veľký priestor na zlepšenie. V žltých nádobách sme zistili 6% podiel nápojových kartónov (VKM), 7% kovových obalov a zvyšných 87% predstavovali odpady z plastov. Tieto hodnoty sú lepšie ako boli v minulom roku.

 

Analýzou modrých nádob bolo zistené, že obsahujú 16,12% nečistôt. V porovnaní so žltými nádobami tu bolo nečistôt menej, avšak aj v triedení papiera je naďalej priestor na zlepšovanie. Papier je, napríklad, podstatne náchylnejší na znehodnotenie nečistotami alebo chemikáliami, ako plasty.

 

Úroveň triedenia odpadov v modrých a žltých nádobách má teda v Bratislave potenciál na zlepšenie. Lepšiemu triedeniu jednotlivých druhov odpadov by mohlo pomôcť označenie zberných nádob novými nálepkami s informáciami o správnom triedení odpadu, ktoré už postupne prebieha. Podporou by bola tiež realizácia komunikačnej kampane. Pozitívnym výsledkom analýz je, že Bratislavčania už vedia, že do žltých nádob nepatria len plasty, ale aj nápojové kartóny a kovové obaly.

 

Súhrnné výsledky analýzy

 

 

PLASTY

 

Veľkosť vzorky: 121,60 kg

 

Dobrovoľníci triedili uvedenú vzorku na nasledovné komodity/zložky:

 

• plasty – obaly

• plasty – neobaly

• nápojové kartóny (viacvrstvové kombinované materiály (VKM)

• kovy

• znečistenia – materiály, ktoré do danej nádoby na triedený zber nepatria (patria do inej nádoby alebo na zberný dvor)

 

Celková hmotnosť

121,60 kg

100 %

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

30,60 kg

25,16 %

Hmotnosť vytriedenej časti (obaly + neobaly), z toho:

91,00 kg

74,84 %

OBALY

86,50 kg

95,05 %

NEOBALOVÉ VÝROBKY

4,50 kg

4,95 %

 

PLASTY

Množstvo (kg)

Množstvo (%)

OBALY

Nápojový PET (od 0,1 do 3 l)

31,70

34,84

Iný PET ako nápojový PET (napr. na potraviny, mlieko, kyslomliečne výrobky, bez obalov na kozmetiku a drogériu)

3,60

3,96

Nápojový plast iný ako PET (napr. obaly od energetických nápojov, ale nie od mlieka a kyslomliečnych výrobkov – to nie je nápoj, je to potravina) (od 0,1 do 3 l)

0

0,00

Iný ako nápojový plast (okrem PET) vr. obalu od kvetináča, ktorý je určený na použitie iba pri predaji a preprave rastlín a nie na celé obdobie života rastliny

0

0,00

Fólie, obaly z hladkej fólie, väčšie číre obaly z mäkkej fólie od pochutín, bublinková fólia, skupinové obaly na minerálky a pod. (okrem drobných, kusových obalov na pochutiny, cukríky, sladkosti a plastových tašiek
s akoukoľvek hr. steny). SPOLU (ekomodulácia nebola zisťovaná)

3,50

3,85

Menšie OBALY na pochutiny, cukríky, sladkosti, plastové tašky
s akoukoľvek hr. steny). SPOLU (ekomodulácia nebola zisťovaná)

20,40

22,42

Tégliky (od jogurtu, tvarohu, masla, nátierok). SPOLU (ekomodulácia nebola zisťovaná)

3,80

4,18

Obaly z drogérie a kozmetiky (bez PET). SPOLU (ekomodulácia nebola zisťovaná)

5,30

5,82

Obaly z drogérie (iba PET), napr. (typ obalu jedného výrobcu sa môže líšiť, vhodné sledovať značky, farba nie je rozhodujúce, iba označenie PET)

2,20

2,42

Jednorazové obaly na jedlo, nápoje a poháre vr. uzáveru a viečka, ak sú rovnakého zloženia ako obal z expandovaného PS

0,70

0,77

Obaly z PS (výplň do obalov, napr. na elektrovýrobky)

0,40

0,44

MIX obalových plastov, inde nezaradených, napr. aj bez grafického
a číselného označenia (sladkosti, pochutiny)

3,30

3,63

Jednorazové slamky, poháre vr. uzáverov a viečok, tácky, taniere, príbory, miešadlá, paličky na balóny

0,20

0,22

NEOBALOVÉ VÝROBKY

MIX neobalových výrobkov z plastov, inde nezaradených (odkvapkávače, lopty, WC dosky, hračky, laminované mapy, celoplastové zakladače aj
s kovovými krúžkami a pod., kvetináče, ktoré sú určené na celé obdobie života rastliny)

4,50

4,95

 

KOVY

Množstvo (kg)

Množstvo %

Nápojový Al (od 0,1 do 3 l) :

4,40

4,84

Iný ako nápojový Al (napr. obal na sviečky, rybacia konzerva, viečko od jogurtu, smotany a pod., obaly na potraviny, alobal)

0,40

0,44

Nápojový obal z Fe (od 0,1 do 3 l) :

0,30

0,33

Iný ako nápojový obal z Fe

1,10

1,21

 

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY na báze lepenky

Množstvo(kg)

Množstvo %

OBALY

5,20

5,71

 

 

 

PAPIER

 

Veľkosť vzorky: 360 kg

 

Dobrovoľníci triedili uvedenú vzorku na nasledovné komodity/zložky:

 

• papier – obaly

• papier – neobaly

• nápojové kartóny (viacvrstvové kombinované materiály (VKM)

• znečistenia – materiály, ktoré do danej nádoby na triedený zber nepatria (patria do inej nádoby alebo na zberný dvor)

 

PAPIER

Množstvo (kg)

Množstvo (%)

Celková hmotnosť

353,70

100

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

57,00

16,12

OBALY

231,30

65,39

NEOBALOVÉ VÝROBKY

65,40

18,49

  • KNIHY

7,30

2,03

  • PS výplňový z kartónov

0,90

0,25

  • VKM na báze lepenky

0,8

0,22

  • Jednorazové taniere

2,70

0,75

 

 

ZÁVER

 

Z analýzy sme zistili, že obyvatelia Bratislavy vedia, že nápojové kartóny, kovové obaly a plasty patria do žltej nádoby. Niektorí obyvatelia vhadzujú nápojové kartóny do nádob na papier, čo nie je správne. Je to však minimálne percento obyvateľov.

 

Znepokojujúcim faktorom pri analýze bolo zistenie pomeru nečistôt vo vybraných vzorkách. V prípade plastov 25,16 % a v prípade papiera 16,12%. Pri takejto miere znečistenia je problémom aj to, že sa nádoby rýchlo zaplnia. Ako druhý problém sa javí to, že pri takomto pomere iných komodít a látok, ktoré nepatria do zbernej nádoby, môže dôjsť k znečisteniu jej obsahu, a tak znehodnoteniu celého obsahu nádoby alebo aj množstva, ktoré sa nachádza v zberovom vozidle. Je potrebné, aby obyvatelia vhadzovali do nádob iba komodity, ktoré tam patria.

 

ODPORÚČANIA NA ROK 2019

 

Na konci analýzy v roku 2018 organizátori analýzy uviedli zoznam opatrení, ktoré by sa mali zrealizovať na podporu správneho triedenia odpadov. Pre rok 2019 by organizátori odporúčali nasledovné kroky:

 

Pokračovať v označovaní zberných nádob informačnými nálepkami

Spoločnosť OLO začala s postupným vymieňaním starých nálepiek na zberných nádobách za nové. Vzhľadom k tomu, že v Bratislave sa nachádza viac ako 75 000 zberných nádob, výmena nálepiek na všetkých nádobách súčasne by bola finančne aj prevádzkovo náročná. Z tohto dôvodu sa výmena nálepiek začala realizovať postupne a organizátori odporúčajú vo výmene pokračovať.

 

Pokračovať v dotrieďovaní nápojových kartónov zo žltých zberných nádob, v ich ďalšom spracovaní a uvádzaní vytriedeného množstva v oficiálnych štatistikách hlavného mesta.

 

Vzhľadom na výsledky analýzy v prípade VKM (6 %) a kovových hliníkových obalov (4 %) vidíme významný potenciál pri náraste množstva týchto triedených zložiek. Je nesmierne dôležité, aby tieto materiály boli následne dotriedené a poslané na spracovanie na Slovensku, alebo v zahraničí.

Nápojové kartóny a kovové obaly sa majú ukladať do žltých zberných nádob na plasty od 1.1.2018, na základe účinnosti novely zákona č. 90/2019, ktorou sa menil a dopĺňal zákon č. 79/2015 o odpadoch. Údaje o vyzbieraných a zhodnotených nápojových kartónoch či kovových obaloch sa tak až v roku 2018 zaradili do oficiálnych štatistík mesta Bratislava. V tomto procese odporúčame aj naďalej pokračovať.

 

Zdôrazňovať informácie o správnom triedení odpadov vo všetkých navzájom súvisiacich zdrojoch informácií.

Aktuálne informácie o správnom triedení odpadov v Bratislave boli zapracované a zjednotené v rámci Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov, nových informačných nálepiek na zberné nádoby, webstránky OLO aj webstránky hlavného mesta. Odporúčame tieto informácie, v prípade potreby, aktualizovať, navzájom zosúlaďovať a v čo najväčšej miere zdôrazňovať. Dôležité je tiež zdôrazniť, že odpad, ktorý do zberných nádob nepatrí, je potrebné odviezť na zberný dvor.

 

Informovanosť o tom, čo patrí do žltej nádoby na triedený zber

Odporúčame zamerať sa na informovanosť o tom, že do žltej nádoby patria nápojové kartóny (VKM) a kovové obaly.

 

Informovanosť o tom, čo s odpadom, ktorý nepatrí do zberných nádob na triedený zber

Odporúčame vytvoriť sériu krátkych správ, napríklad, na sociálnych sieťach, o tom, aký odpad do nádob na triedený zber nepatrí. Nečistoty mali pomerne vysoké zastúpenie vo vzorke, pričom najväčší objem tvoril textil, molitan, zmesové plasty.

 

Pokračovať v spolupráci hlavného mesta a OZV NATUR-PACK, týkajúcej sa zdieľania/zverejňovania informačných kampaní.

Mesto Bratislava, tak ako ostatné partnerské samosprávy OZV NATUR-PACK, na štvrťročnej báze dostáva vzdelávacie a informačné materiály, ktoré sú tiež zverejňované na webstránke www.naturpack.sk. Napríklad plastami sa zaoberá práve posledný z pravidelne pripravovaných vzdelávacích materiálov pre samosprávy – téma PLASTY: http://bit.ly/2uho6fD.