Zelená dohoda spravila ďalší krok

Balík opatrení z dielne Európskej komisie pod názvom Green deal v preklade Zelená dohoda, prináša ďalšie riešenie otázok v obehovom hospodárstve. Nadväzuje na prvý balík opatrení prijatý v marci 2022. Ten obsahoval nové nariadenie o ekodizajne udržateľných výrobkov, stratégiu EÚ v oblasti udržateľných a obehových textílií a návrhy nových opatrení s cieľom posilniť postavenie spotrebiteľov a umožniť im zohrávať plnohodnotnejšiu úlohu v zelenej transformácii.

V druhom vydaní Zelenej dohody, z novembra 2022, sa Európska komisia venuje napríklad téme jednotného označovania obalov formou štítkov, povinného zapracovania recyklátov do plastových obalov, motivovaniu k opätovnému použitiu obalov. Zavádza tiež nový pojem: „Zjavne zbytočné obaly“, ktoré odporúča zakázať.  

Viac Vás o druhom diely Zelenej dohody pozývame prečítať si na blog.

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_7155