Základné definície obalov (§52)

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely

Uvedenie obalu na trh

Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia

Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá

a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,

b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,

c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu Slovenskej republiky tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike,

d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,

e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo

f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b)

balič, plnič

balí alebo plní výrobky do obalov

objednávateľ služby balenia

objedná zabalenie výrobku, ktorý uvádza na trh pod svojou obchodnou značkou

dovozca obalov

dováža na Slovensko výrobky/tovar zabalený v obale

distribútor odovzdávajúci obal konečnému užívateľovi na bezprostredné zabalenie

poskytuje obaly na bezprostredné zabalenie spotrebiteľovi alebo sám distribuovaný tovar do týchto obalov balí

distribútor používajúci obal na zabalenie distribuovaného tovaru

balí distribuovaný tovar do obalu

dovozca/výrobca prázdnych obalov pre spotrebiteľa – nie priame balenie

vyrába, resp. dováža prázdne obaly určené priamo spotrebiteľovi