Čo znamená pojem „organizácia zodpovednosti výrobcov“ a kto je OZV NATUR-PACK?

Čo to vlastne je organizácia zodpovednosti výrobcov?

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) je spoločnosť fungujúca podľa legislatívou určených pravidiel daných zákonom o odpadoch. Nie je to firma v pravom slova zmysle, okrem iného zo zákona totiž nemôže tvoriť zisk.

Úlohou organizácie zodpovednosti výrobcov je v súlade so zákonom o odpadoch spravovať poplatky výrobcov (klientov), z ktorých je financovaný systém triedenia odpadov v samosprávach vrátane edukačných aktivít pre verejnosť a aj vlastná réžia.

Kto je OZV NATUR-PACK?

NATUR-PACK je organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá si zakladá na dodržiavaní legislatívy, na svojej odbornosti, na proklientskom prístupe (individuálny prístup ku klientom a partnerom), aj na kvalite komunikácie so všetkými svojimi cieľovými skupinami. Považujeme sa za lídra na trhu OZV, odbornú autoritu, silného komunikačného partnera.

Kto sú naše cieľové skupiny, s ktorými sme zmluvne alebo zo zákona previazaní?
Sú to:

  • VÝROBCOVIA OBALOV, NEOBALOVÝCH VÝROBKOV  – za výrobcu sa v zmysle platnej legislatívy považuje právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, ktorý:
  1. uvádza na slovenský trh výrobky zabalené v obaloch, napríklad dovozom, balením/plnením, poskytovaním obalu na zabalenie v mieste prevádzky...,
  2. uvádza na slovenský trh tzv. neobalové výrobky (vyrobené zo skla, plastu, papiera), ktoré si kupujú koneční spotrebitelia/občania, ako napríklad noviny, časopisy, plastové výrobky do domácností...,
  3. uvádza na slovenský trh elektrozariadenia,
  4. uvádza na slovenský trh batérie a akumulátory.

Výrobcovia sú naši klienti, jediný subjekt, ktorý nám platí za plnenie povinností nariadených zákonom, ktoré sa od výrobcu z časti prenášajú na OZV. Našou povinnosťou je na základe množstiev obalov a neobalových výrobkov uvedených na slovenský trh našimi klientami, za ktoré nám platia, zabezpečiť zber, zhodnotenie a recykláciu takého množstva odpadov vznikajúceho od občana v obciach, aké nám nariaďuje legislatíva. S každým klientom máme uzatvorenú zmluvu o spolupráci, ktorá sa zo zákona uzatvára minimálne na obdobie dvoch rokov. Zmluvu môže klient vypovedať iba pri zmene OZV raz za 2 roky, alebo môže od zmluvy odstúpiť v prípade zmeny sadzieb.

NATUR-PACK je najväčšou OZV z hľadiska počtu klientov. V tej najväčšej kategórii výrobcov, ktorá sa týka tzv. obalových výrobkov (napr. obaly zo skla, plastov, papiera, kovov), sa staráme o viac ako 60 %  výrobcov na slovenskom trhu. Okrem toho pokrývame aj služby rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre oblasť elektroodpadov a odpadov z batérií a akumulátorov. Celkovo sa staráme o takmer 8 000 výrobcov obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení a batérií a akumulátorov.

  • SAMOSPRÁVY – triedený zber sa zabezpečuje v samosprávach. Určitému počtu klientov – výrobcov, zodpovedá alikvótny  počet obcí, o ktoré sa OZV musí postarať. Aj so samosprávami máme zmluvný vzťah, ale nefinančného charakteru, neuhrádzame im nič, nakoľko triedený zber v plnej miere hradia výrobcovia. NATUR-PACK sa stará v priemere o 1 050 – 1 150 samospráv vrátane hlavného mesta a 3 najväčších krajských miest (ZA, KE, PO). Zber z obcí a miest zabezpečujú zberové spoločnosti, s ktorými máme zmluvný vzťah a ktorým uhrádzame ich služby z poplatkov od výrobcov.

NATUR-PACK je z hľadiska počtu samospráv, resp. počtu obyvateľov v týchto samosprávach druhou najväčšou OZV, po ENVIPAKU. Máme na starosti cca 41 % obcí a miest.

  • VEREJNOSŤ – je poslednou, ale veľmi dôležitou cieľovou skupinou. V mene výrobcov sa podieľame na zvyšovaní environmentálneho povedomia o odpadoch. V našich vzdelávacích aktivitách sa zameriavame na všetky podstatné aspekty odpadov, od predchádzania ich vzniku cez ich správne triedenie až po ich recykláciu. Realizujeme vlastné originálne aktivity a na mnohých sa podieľame ako aktívny partner a spolutvorca. Našimi ekovýchovnými partnermi sú viaceré neziskové organizácie (napr. DAPHNE, EVIANA, ŽIVICA, INCIEN, Deti čistej Zeme). Sme aktívnym partnerom viacerých unikátnych iniciatív, ako sú Miesta preč, Nie som prasa, Less Waste Run.

Aké sú naše hlavné komunikačné kanály?

Webové portály:

 

Naším hlavným komunikačným kanálom je webový portál www.naturpack.sk. Z neho sa dozvedia základné informácie naši výrobcovia, samosprávy, zberové spoločnosti i verejnosť.

Aktuálne informácie zverejňujeme v podobe tzv. noviniek, naše názory a skúsenosti, neraz aj na zložité témy, zverejňujeme na NATUR-PACK blogu. Viac sa o nás môžete dozvedieť aj z pravidelných (kvartálnych, výročných) Správ o činnosti OZV, ktoré nájdete v sekcii NA STIAHNUTIE (/na-stiahnutie/spravy-o-cinnosti-ozv/).

A keďže všetko podstatné sa snažíme komunikovať aj prostredníctvom médií, výber z našich mediálnych výstupov si môžete pozrieť v sekcii NATUR-PACK v médiách (/o-nas/natur-pack-v-mediach/) .

Pre verejnosť spravujeme aj vzdelávací portál https://www.triedenieodpadu.sk/ a sme partnerom a spolutvorcom unikátneho portálu https://garbagegobblers.sk/.

Tím NATUR-PACK spravuje štyri rôzne sociálne siete. Celú komunikáciu máme postavenú na našich vlastných aktivitách alebo na aktivitách, ktoré spolutvoríme s našimi partnermi z radov výrobcov, zberových spoločností, neziskových organizácií a ďalších subjektov.

Sociálne siete:

Tím NATUR-PACK nájdete na štyroch sociálnych sieťach. Na edukatívny obsah pre verejnosť je zameraný Facebook, Instagram a YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti. Informačnému a edukatívnemu obsahu pre výrobcov (našich klientov) sa venujeme na sociálnej sieti LinkedIN a na YouTube kanáli NATUR-PACK klientom.

Autor blogu: Mgr. Marek Brinzík, PR riaditeľ OZV NATUR-PACK